Извършване рехабилитация на подкранов релсов път в І-ви участък на пристанищен терминал Русе-запад

11 Юли 2018

Прочети повече

Инженеринг - рехабилитация на подкранови релсови пътища на източен и западен кей в пристанищен терминал Русе-изток

21 Май 2018

Прочети повече

Рехабилитация на трафопостове №№ 1, 2 и 3 страна НН и на трафопост №3 страна СрН, Пристанищен терминал Русе-запад

10 Април 2018

Прочети повече

Строителен надзор за обект „Укрепване и рехабилитация на кейова стена в района на 5 к.м., Пристанище Бургас”

14 Март 2018

Прочети повече

Изготвяне на национални доклади, свързани с изпълнението на дейности по проект „Danube Ports Network – DAPhNE“ № DTP1-1-196-3.1, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 - 2020 г., по две обособени позиции: Позиция 1. „Изготвяне на Национален доклад за законодателната рамка, приложима за вътрешноводните пристанища на България“; Позиция 2. „Изготвяне на Национален доклад за режима на държавни помощи, приложим за вътрешноводните пристанища на България“

12 Февруари 2018

Прочети повече