VTMIS


VTMIS BULRIS FULL

BG 161PO004-4.0.01.0005 „Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS) - фаза 3”

 

vtmis 01  vtmis 02

Проектът „Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS) - фаза 3”
e одобрен с Решение № ОПТ-24 от 17.05.2012 г. на УО на Оперативна програма „Транспорт” 2007–2013 г.

Проектът се финансира със средства на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007–2013 г. по Приоритетна ос IV на ОПТ „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешните водни пътища”.
Бенефициент по проекта е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.

В рамките на Черноморския регион България е първата държава, в която се изгражда система за контрол на корабите с опасни товари и опазване на морската среда от замърсяване. Част от системата вече е изградена и функционира.

Цели:

 • Разширяване зоната на покритие от системата в морските пространства на Република България и интегрирането на всички подсистеми в единна национална морска информационна система, свързана с общоевропейските структури, в съответствие с актуалните изисквания на европейски и международни документи, чрез изпълнение на предвидените работи по дейност 1 от проекта.
 • Надграждане на телекомуникационната инфраструктура, която осъществява пълен и непрекъснат пренос на всички данни и глас, чрез изпълнение на предвидените работи по дейности 1 и 3 от проекта.
 • Повишаване на обхвата на информационните услуги за корабоплаването, чрез изпълнение на предвидените работи по дейности 1, 2 и 3 от проекта.
 • Осигуряване на взаимодействие с други информационни системи на държавни и ведомствени структури, обслужващи морския транспорт, чрез изпълнение на предвидените работи по дейности 1, 2 и 3 от проекта.
 • Създаване на център за електронен документооборот в морския транспорт в Република България, чрез изпълнение на предвидените работи по дейност 2.
 • Изграждане на сгради за бреговите центрове за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в гр. Бургас и гр. Варна чрез изпълнение на предвидените работи по дейности 4 и 5.Също така проектът ще изпълни заложените постановки в ОП „Транспорт”, свързани с реализирането на операциите по приоритетна ос 4, а именно:

 • Подобряване на безопасността и пристанищната инфраструктура в района и акваторията на морските пристанища на Р. България – това ще се постигнечрез изграждането и поддържането на Система за управление на корабния трафик и информационно обслужване на морския транспорт (VTMIS), като част от Общностната система за контрол на корабния трафик и на информационното обслужване (SafeSeaNet).
 • Изграждане на сгради за брегови центрове за управление и информационно обслужване на корабоплаването в гр. Бургас и гр. Варна и създаване на център за електронен документооборот в морския транспорт в Република България
 • Изграждане и развитие на навигационните информационни системи - това ще се постигнечрез предвиденото развитие и надграждане на системата VTMIS по трета фаза на проекта, като по този начин ще се подобри цялостната ефективност на системата, покритието на региона на българското черноморско крайбрежие и ще се осъществи повишаване на обхвата на информационните услуги за корабоплаването.


Дейности:

Реализацията на проекта е обособена в следните дейности:

 • Дейност 1. „Разширяване на обхвата и функциите на системата за управление на корабния трафик /VTS/”.
 • Дейност 2. „Създаване на национален център за електронен документооборот в морския транспорт („едно гише”).
 • Дейност 3.„Надграждане и разширение на преносната среда (РРЛ) и технологично обновление на радиокомуникационната система GMDSS".
 • Дейност 4. „Изграждане на сграда за брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването Бургас”.
 • Дейност 5. „Изграждане на сграда за брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването Варна”.
 • Дейност 6. Строителен надзор по дейности от 1, 3, 4 и 5.
 • Дейност 7. Техническа помощ


Целеви групи:

 • Транспорт: службите за движение и управление на корабния трафик, корабособственици, корабни оператори, корабоводители, пристанищни оператори, оператори на терминали, пилотаж на корабния трафик.
 • Държавни институции: ИА, Морска администрация”, ГД „Гранична полиция”, митнически служби, БАБХ, ИАРА, разследващи органи, ВМС.
 • Търговски: товародатели, товарополучатели, брокерски и агентийски търговски дружества, участници в пътническия и товарния морски трафик, пристанищни концесионери.
 • Български и чуждестранни граждани: лица, упражняващи морски туризъм и любителски риболов.

Основни ползватели са:

 • Корабите, пристигащи/напускащи български пристанища или транзитно преминаващи кораби през морските пространства на Р България.
 • Институционални служби, занимаващи се с управление на корабния трафик.
 • Институционални служби, занимаващи се с контрола на пътници и товари при морския транспорт.
 • Институционални служби, занимаващи се с инспекционни и контролни дейности.
 • Превозвачи на товари в логистичната верига.
 • Икономически активни субекти в региона.
 • Инвеститори и концесионери.
 • Изпълнители на дейностите по инвестиционния проект, които ще създадат допълнителна заетост по време на изпълнението на планираните дейности. 

vtmis 03


Очаквани резултати:

 • Безопасност - подобряване безопасността на корабоплаването. Системата предоставя информационни и навигационни услуги. Осигурява комуникация с корабите, предоставя и обменя информация с компетентните служби при бедствени и аварийни ситуации.
 • Ефективност - повишаване ефективността на корабоплаването. Системата оптимизирауправлението на корабния трафик, чрез непрекъснат обмен наинформация между участниците в транспортния процес и компетентните държавни органи. По-добро планиране на посещенията в пристанищата и планиране на времето за товаро-разтоварни операции.
 • Опазване на околната среда - системата чрез непрекъснато наблюдение на корабния трафик дава възможност за предотвратяване на аварийни ситуации, включващи разливи. При ситуация на констатирано замърсяване предоставяне на наличната информация до компетентните държавни служби с цел идентифициране на потенциалния кораб-нарушител.

Проектът предлага да бъдат решени следните задачи:

 • непрекъснато наблюдение на морските пространства на Република България;
 • ръководство на корабния трафик в пристанищата;Бургаски и Варненски заливи; корабните стоянки; рейдовете; Варненско и Белославско езеро и свързващите ги с морето канали;
 • създаване на предпоставки за повишаване ефективността при морско търсене и спасяване на бедстващи плавателни съдове;
 • повишаване на информационното осигуряване за подобряване на условията за опазване на морето и крайбрежните територии от замърсяване;
 • събиране и предоставяне на необходима информация за корабоплаването на всички служби, които се нуждаят от нея;
 • създаване на предпоставки за максимално ефективен морски бизнес.


Етапи:

Настоящият проект „Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS) - фаза 3” е, надграждащ върху проекти, реализирани през периода 2000 г. – 2010 г. С финансовата подкрепа на холандското правителство в периода 2000 – 2001 год. е осъществен успешно пилотен проект (Varna Initial System).

В периода 2002-2008 г. по програма ФАР е финансирано изпълнението на VTMIS фаза 1 и VTMIS фаза 2. Със собствено финансиране в периода 2009 – 2010 г. е реализиран пилотен проект за изграждане на „Център за информационно обслужване на морския транспорт - Варна, Бургас”, в съответствие с тенденциите за намаляване административните бариери и улесняване на морския транспорт. В резултат от ефективното използване на предприсъединителните фондове, България постави основите на система за управление на корабния трафик в морските пространства, част от общностната система на ЕС за наблюдение на морските пространства.

 • Пилотен проект (Varna Initial System - VIS), с финансовата подкрепа на програма ФАР и холандското правителство;
 • Проект BG 0012.01 – “Българска система за управление на корабния трафик и информационно обслужване на корабоплаването ”, финансиран по ФАР (период: 2002 – 2004 г.)
 • Проект BG 2003/004-937.04.01 “Система за управление на корабния трафик и информационно обслужване на корабоплаването - фаза 2”, финансиран по ФАР; (период: 2005 – 2007 г.)
 • Пилотен проект за изграждане на център за „Информационно обслужване на пристанищата Варна и Бургас” (2009 – 2010 г.)

vtmis 04

 

 


Ръководител на проекта: Златко Кузманов - Директор дирекция "Ръководство на корабния трафик - Черно море"

тел. 052/684930 e-mail: z.kuzmanov@bgports.bg

 

pdfБрошура