„Годишната програма за изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищата по чл. 106а от ЗМПВВППРБ и на другите пристанища – държавна собственост за обществен транспорт на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ се разработва на основание чл. 115у, ал. 2 от ЗМПВВППРБ.

Целта на Годишната програма на предприятието е да представи основните насоки в дейността му.

Средствата за изпълнение на програмата се осигуряват съгласно разпоредбите на чл. 115с, ал. 1 от ЗМПВВППРБ от:

 • пристанищните такси по чл. 103в, ал. 1 и чл. 109а, ал. 3 от ЗМПВВППРБ;
 • лихви по депозити на собствени средства и по просрочени плащания;
 • държавния бюджет;
 • дейности, свързани с осъществяването на предмета на дейност по чл. 115м, ал. 1;
 • безвъзмездно предоставени средства (дарения);
 • безвъзмездно предоставени средства по програми на Европейския съюз.

Годишната програма представя прогнозата за разходване на средствата, формиращи бюджета на ДППИ, съгласно разпоредбите на закона:

 • за осъществяване предмета на дейност на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ по чл. 115м, ал. 1;
 • за осигуряване безопасността на корабоплаването в каналите и акваторията на пристанищата за обществен транспорт;
 • за издръжка на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ .

Основни приоритети:

Европейската транспортна политика счита за приоритетно развитието на морския транспорт и на транспорта по вътрешните водни пътища – ключови компоненти на интермодалността, които предоставят възможност за преодоляване на нарастващата претовареност на пътната и железопътната инфраструктура и за борба със замърсяването на въздуха.

Пристанищата са от решаващо значение за европейската транспортна дейност, за конкурентоспособността на Европа и имат също така огромен потенциал за създаване на работни места и за инвестиции.

Тенденцията за развитие на обществените речни и морски пристанища е свързана с тяхното концесиониране и либерализацията на пристанищните услуги при отчитане на нуждите за подобрение на техническите условия на пристанищните инфраструктури и акватории.

Към момента е необходимо съсредоточаване върху развитието на речния и морския транспорт, тъй като използването им е в пряка зависимост от насърчаването на услуги по вътрешните водни пътища, морските превози на къси разстояния (развитие на европейската концепция за морски магистрали) и предоставяне на подобрени пристанищни услуги.

Пристанищната политика следва да бъде насочена към следните области:

 • осигуряване на устойчиво развитие на пристанищата и техния капацитет;
 • създаване на ясна и прозрачна рамка относно осигуряването на инвестиции за пристанищата.

Затова основните стратегически цели при планирането на Годишната програма на ДППИ са:

 • развиване на публично-частните партньорства;
 • развиване на мултимодалните логистични платформи;
 • модернизиране и разширяване на капацитета на необходимата инфраструктура за операции в зоната на пристанищата и за постигане на устойчивост, повишена ефективност на използването на ресурси и по-широко прилагане на екологично чисти технологии и промишлени процеси;
 • насърчаването на устойчивото корабоплаване по вътрешните водни пътища;
 • намаляване на административната тежест – въвеждане обслужване на едно гише и на национална система за електронен обмен на информация в пристанищата – Port Community System;
 • създаване и поддържане на стабилна регулаторна среда;
 • създаване на ясна и прозрачна рамка за осигуряване на инвестиции за пристанищата;
 • изграждане и поддържане на интегрирани информационни системи – предпоставка за налагане на съвременни модели на управление и дейност;
 • развитие на интермодалния/комбинирания транспорт и създаване на национална мрежа от съвременни интермодални терминали, която да обслужва нуждите на железопътния и водния товарен транспорт;
 • намаляване на вредните емисии от корабоплаването и пристанищните дейности;
 • подобряване управлението на отпадъци от корабите;
 • намаляване вредното въздействие от баластните води от корабите;
 • ограничаване замърсяването на водите при извършване на дейностите по поддържане и разширение на пристанищата.

  

Бизнес план 2013

Бизнес план 2014

Бизнес план 2015

Бизнес план 2016

Бизнес план 2017

Бизнес план 2018

Бизнес план 2019

Бизнес план 2020

Бизнес план 2021-2024

Бизнес програма 2021-2025

Бизнес програма 2021-2025 (актуализирана)

Заповед ПД-22