На основание чл. 106б от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България в настоящия раздел се публикуват обществени обсъждания с ползвателите на пристанищата и с другите заинтересувани страни в съответствие с чл. 15, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 г. за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общите правила за финансовата прозрачност на пристанищата.  

 

15.11.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за

Тарифа за пристанищните такси за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

 

На основание на чл. 106б, ал. 4 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) и Решение на Управителния съвет по т. 11 от Протокол № 188/15.11.2023 г., ДП „Пристанищна инфраструктура“ публикува определените на основание чл. 115п, ал. 7, т. 10 от ЗМПВВППРБ размери на пристанищни такси по чл.103в, ал. 1, т. 2 от ЗМПВВППРБ, както следва:

  1. Препис – извлечение от Решение на Управителния съвет на ДП „Пристанищна инфраструктура“;
  2. Тарифа за пристанищните такси за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“;
  3. Резултати и мотиви от проведеното обсъждане - Справка за отразяване на постъпилите становища в общественото обсъждане, проведено в периода 28.04.2023 г. – 29.05.2023 г., на проекта на Тарифа за пристанищните такси за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.

Всички документи са достъпни на интернет страницата на ДП „Пристанищна инфраструктура“, раздел ,,Консултации по чл. 15 от Регламент (ЕС) 2017/352“, на адрес: http://www.bgports.bg/bg/page/204