ДП „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е разработило, документирало, въвело и поддържа Система за управление на качествотоСистема за управление на сигурността на информациятаСистема за управление на здравето и безопасността при работа и Система за управление на околната среда.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е сертифицирано по Системата за управление на качеството ISO 9001:2008 през юни 2007 г. и ресертифицирано със сертификат с валидност до 15 септември 2018 г.

От 23.04.2014 г. предприятието е сертифицирано по Система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР) в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007 и ресертифицирано със сертификат  с валидност до 22.04.2020 г.

През месец март 2020 г., ДП „Пристанищна инфраструктура“  беше сертифицирано по новата Система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР), в изпълнение на изискванията на стандарт ISO 45001:2018 със сертификат до 26 април 2023 г.

С цел осигуряване сигурност на информацията от 07.12.2012 г. в предприятието е внедрена Система за управление на сигурността на информацията БДС ISO/IEC 27001:2006.

Съгласно утвърдените политика и цели по качеството, ръководството на ДП „Пристанищна инфраструктура“ е определило и документирало Интегрирана система за управление (ИСУ) в изпълнение на изискванията на Международния стандарт ISO 9001:2015, БДС ISO/IEC 27001:2006, BS OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2015. Интегрираната система за управление е описана в Наръчник.

На 31.10.2017г. е утвърдено преминаването на Системата за управление на качеството към изискванията на новата версия на стандарт ISO 9001:2015 и надграждането на Интегрираната система за управление (ИСУ) със Система за управление на околната среда (СУОС)  съгласно изискванията на стандарт ISO 14001:2015.

През 2018 г. е предвидено предприятието да се сертифицира по Системата за управление на качеството версия ISO 9001:2015 и Система за управление на околната среда ISO 14001:2015.

Целите на системата за управление са:

 • предлаганите услуги да задоволят напълно потребителските изисквания към пристанищната инфраструктура и приложимите изисквания на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и Кодекса на търговското корабоплаване и да се определи последователността на процесите и постигне контрола, поддържането и ефикасното им функциониране, което да осигури необходимото качество на предоставяните услуги;
 • да постигне мотивация на персонала за постигане на желаното ниво на качество на услугите, като определи изискванията към доставчиците;
 • да се отстранят или намалят до приемлив минимум рисковете за персонала и за другите заинтересувани страни, които могат да бъдат изложени на опасности, свързани със здравословна и безопасна работа, произтичащи от тяхната дейност.
 • да се отстранят или намалят до приемлив минимум рисковете, свързани със сигурността на информацията в ДППИ, за да се осигури конфиденциалност, цялостност и достъпност на информацията;
 • да се предотврати замърсяването на околната среда като се определят значимите екологични аспекти и се планират, предприемат и отчитат мерките за минимизиране на въздействието им върху околната среда;
 • периодично да оценява процесите, планира и извършва действия за постигане на планираните резултати и за непрекъснато им подобряване.

 Интегрираната система за управление осигурява:

 • постигане на увереност във всички потребители за съответствие на предлаганите услуги със специфичните им изисквания и приложимите стандарти/нормативни актове;
 • обвързване, ангажиране и ефективни взаимоотношения на целия персонал за постигане непрекъснато подобрение на качеството на предлаганите услуги;
 • ефективно поддържане и подобряване качеството на обслужване на всички етапи от предлагането на услуги от ДП „Пристанищна инфраструктура“, чрез контролиране на техническите, административни и човешки фактори, влияещи върху качеството;
 • редовен преглед на технологиите, методите, принципите и механизмите за защита на информацията, за нуждите на дейностите в ДППИ;
 • редовен преглед на методологията, подходите и критериите за определяне, анализиране, оценка, третиране и приемане на рисковете;
 • поддържане и периодично изпитване на рамка от планове за непрекъсваемост на процесите в ДППИ;
 • поддържане на система от правила за докладване, управление и разследване на слабости и/или инциденти, свързани със сигурността на информацията;
 • поддържане на високо квалифициран персонал за нуждите на ИСУ;
 • идентифициране и спазване на законодателните и регулаторни изисквания, свързани с качеството и сигурността на информацията;
 • прилагане на общоприети стандарти и добри практики за нуждите на качеството и сигурността на информацията.

Висшето ръководство на ДППИ осигурява определянето и посрещането на изискванията на клиентите, потребителите, като стремежът е към повишаване на удовлетвореността им. Ръководството отчита, че изискванията към предоставяните услуги включват и нормативни изисквания, свързани с управлението на пристанищната инфраструктура и предоставянето на пристанищни услуги, а така също и допълнителни изисквания към процесите, определени вътрешно от предприятието. Целта е да бъдат определени и посрещнати дори и "бъдещите" недекларирани изисквания на потребителя (вкл. заинтересованите страни и обществото като цяло), чрез подходящо проучване, измерване и анализ на удовлетвореността и факторите, определящи изискванията към националната пристанищна инфраструктура.