Правилник за устройството, функциите и дейността на ДППИ

Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване

Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България

НАРЕДБА № 15 от 28.09.2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари

НАРЕДБА № 7 от 23.05.2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега

Наредба № 9 за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата

Наредба № 15/28.09.2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари

Наредба № 17 от 22.01.2013 г. за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища

Наредба № 18 за регистрация на пристанищните оператори в Република България

Наредба № 19 за регистрация на пристанищата на Република България

Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните район

Наредба за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България