Указание за попълване на Заявление за достъп до „Система за електронна обработка на документи на река” – Single Window

Заявлението се попълва електронно, а не ръкописно, като задължително трябва да има следните реквизити:

  1. Трите имена на лицата, за които се иска достъп. Попълват се на кирилица съгласно документ за самоличност. За лица, които не са български граждани се използва заявление на английски език и попълването е на латиница.
  2. Задължително се посочва името на фирмата и заеманата позиция на лицето, което ще получи достъп до системата; За всяка фирма задължително има един водещ (ръководител фирма) и възможност за допълнителни акаунти (за служители). Акаунтите на корабните агенти във фирмата се управляват от ръководител фирма.
  3. Актуален адрес за кореспонденция на всяко от лицата;
  4. Актуален телефонен номер за връзка на всяко от лицата;
  5. Факс номер (ако има наличен);
  6. Точно изписан имейл адрес на всяко от лицата, като задължително се спазват всички символи с цел избягване на грешки.
  7. Отметка в чек бокса „Запознат/а съм и приемам Политиката за поверителност на ДП „Пристанищна инфраструктура“.

 

Начините за подаване на попълненото заявление в Специализирана Дирекция „Ръководство на корабния трафик – р. Дунав” са следните:

  1. Попълнената електронна форма се разпечатва и подписва, след което сканирана се изпраща на електронен адрес: sw@bulris.bg. При получаване на акаунтите се предоставя оригиналът на заявлението, задължително подписан и подпечатан.
  2. Оригиналът на заявлението се предоставя в Специализирано поделение дирекция "Ръководство на корабния трафик - река Дунав", гр.Русе 7000, ул. "Пристанищна" №20 А.
  3. Попълнената и разпечатана електронна форма се изпраща с куриер до адрес: Русе 7000, ул. Пристанищна "Пристанищна" №20 А, п.к.11  Специализирана Дирекция „Ръководство на корабния трафик – река Дунав”.

 

 

Изтегли заявление за достъп агенция

Изтегли заявление за достъп пристанищен оператор

 

Общи условия