Указания за попълване на Заявление за достъп до „Система за електронна обработка на документи на река” - Single Window

Заявлението се попълва електронно, а не ръкописно, като задължително трябва да има следните реквизити:

1. Трите имена на лицата, за които сe иска достъп. Попълват се на кирилица съгласно документ за самоличност;

2. Задължително се посочва името на фирмата и заеманата позиция на лицето, което ще получи достъп дo системата; За всяка фирма задължително има един водещ (ръководител фирма) и възможност за допълнителни акаунти (за служители). Акаунтите на корабните агенти във фирмата се управляват от ръководител фирма.

3. Актуален адрес за кореспонденция на всяко от лицата;

4. Актуален телефонен номер за връзка на всяко от лицата;

5. Факс номер (ако има наличен);

6. Точно изписан имейл адрес на всяко от лицата, като задължително се спазват всички символи с цел избягване на грешки.

Начините за подаване на попълненото заявление в Специализирана Дирекция „Ръководство на корабния трафик – р. Дунав” са следните:

1. Попълнената електронна форма се разпечатва и подписва, след което сканирана се изпраща до посочения в заявлението електронен адрес: sw@bulris.bg. При получаване на готовите акаунти в офиса на дирекция „Ръководство на корабния трафик – река Дунав”, гр.Русе 7000, ул. "Пристанищна" №20 А. Оригиналът на заявлението се предоставя задължително подписан и подпечатан.

2. Оригиналът на заявлението се предоставя в Специализирано поделение дирекция "Ръководство на корабния трафик - река Дунав", гр.Русе 7000, ул. "Пристанищна" №20 А.

3. Попълнената и разпечатана електронна форма се изпраща с куриер до адрес: Русе 7000, ул. Пристанищна "Пристанищна" №20 А,  Специализирана Дирекция „Ръководство на корабния трафик – река Дунав”.

 

Изтегли заявление за достъп агенция

Изтегли заявление за достъп пристанищен оператор

 

Общи условия