Международен кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM Code)

Международната Конвенция за предпазването от замърсяване причинено от кораби, 1973, така изменена от Протокол от 1978г. (Marpol 73/78)

 

Директива 2002/59/ЕО за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация(консолидирано издание към 16.03.2011 г);

Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите-членки и за отмяна на Директива 2002/6/ЕО;

Директива 2007/71/ЕО на Комисията от 13 декември 2007 година за изменение на приложение ІІ към Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 година относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари;

Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 година относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари.