Указание за попълване на Заявление за достъп до подсистема „Визуализация на корабния трафик” на речна информационна система БУЛРИС

 

Заявлението се попълва в приложената по-долу форма (попълването е електронно, а не ръкописно), в която задължително трябва да има следните реквизити:

  1. Трите имена на лицата, за които сe иска достъп, се попълват на кирилица съгласно документ за самоличност. За лица, които не са български граждани се използва заявление на английски език и попълването е на латиница.
  2. Задължително се посочва името на фирмата и заеманата позиция на лицето, което ще получи достъп до системата;
  3. Актуален адрес за кореспонденция на всяко от лицата;
  4. Актуален телефонен номер за връзка на всяко от лицата;
  5. Факс номер (ако има наличен);
  6. Точно изписан имейл адрес на всяко от лицата, като задължително се спазват всички символи с цел избягване на грешки.

Начините за подаване на попълненото заявление в Специализирана Дирекция „Ръководство на корабния трафик – р. Дунав” са следните:

  1. Попълнената електронна форма се разпечатва и подписва, след което сканирана се изпраща на електронен адрес: support@bulris.bg. При получаване на акаунтите се предоставя оригиналът на заявлението, задължително подписан и подпечатан.
  2. Оригиналът на заявлението се предоставя в Специализирано поделение дирекция "Ръководство на корабния трафик - река Дунав", гр.Русе 7000, ул. "Пристанищна" №20 А.
  3. Попълнената и разпечатана електронна форма се изпраща с куриер до адрес: Русе 7000, ул. Пристанищна  №20 А, п.к. 11 Специализирана Дирекция „Ръководство на корабния трафик – река Дунав”.

Отговорността за коректността на подадените данни в заявлението носи лично заявителят.

 

 

Изтегли заявление за достъп до БУЛРИС

Правила за услуги чрез Речна информационна система