08.08.2023 г.

                                                                   ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

                                                                                                            ОБЯВЯВА

 

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на съоръжения против заливане на терминал Русе-запад при високи води на р. Дунав“.

Подробна информация е налична в РИОСВ – Русе, в административната сграда на ДП „Пристанищна инфраструктура“ – гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4, и в сградата на Клон – Териториално поделение „Пристанище Русе“ – гр. Русе, ул. „Пристанищна“ № 22, вх. Б, ет. 2.

Писмени становища и мнения се приемат в:

- РИОСВ – Русе, гр. Русе 7000, „Придунавски булевард“ № 20, п.к. 26, e-mail: riosv@riosv-ruse.org, тел.: 082 820 774;

- ДП „Пристанищна инфраструктура“, гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69,  ет. 4, лице за контакт: инж. Наташа Ценева – директор дирекция „Инфраструктура, акватория и собственост“, тел: 0889 099 455; е-mail: n.ceneva@bgports.bg.

 

 

31.05.2023 г.

 

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

ОБЯВЯВА

на заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение: „Увеличаване на капацитета, безопасността и ефективността на пристанище Варна за извършване на мултимодални операции чрез осигуряване на ново кейово място, разширение и модернизиране на пристанищната инфраструктура“.

            Подробна информация е налична в РИОСВ – Варна и в административната сграда на ДП „Пристанищна инфраструктура“, гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69. Писмени становища и мнения се приемат в:

            - РИОСВ – Варна, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, тел.: +359 52 678845;

            - ДП „Пристанищна инфраструктура“, гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69. Лице за контакти: инж. Наташа Ценева – директор дирекция „Инфраструктура, акватория и собственост“, тел.: 0889 099 455; е-mail: n.ceneva@bgports.bg.

 

 

28.04.2023 г

Обществено обсъждане на проект на Тарифа за пристанищните такси за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, събирани от Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура

 

 

ДП „Пристанищна инфраструктура”  на основание чл. 15, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 г. за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общите правила за финансовата прозрачност на пристанищата и Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

 

 

ОБЯВЯВА

за

провеждане обществени обсъждания с ползвателите на пристанищата и всички заинтересувани страни за организиране на обществено обсъждане на следния документ:

 

 Проект на Тарифа за пристанищните такси за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, събирани от Държавно предприятие "Пристанищна инграструктура".

 

 

Основна цел при разработването на така предложения документ е въвеждането в българското законодателство на специални правила за пристанищата за обществен транспорт, по отношение на които се прилага Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 г. за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общите правила за финансовата прозрачност на пристанищата. Правилата са въведени с на измененията и допълненията на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, направени с редакцията на закона, обнародвана в бр. 104 от 08.12.2020 г.

 

Проектът на Тарифа за пристанищните такси за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, събирани от Държавно предприятие

„Пристанищна инфраструктура“ са на разположение на заинтересуваните страни всеки работен ден от 10:00 часа до 16:00 часа на следните адреси:

 

  1. Главно управление на ДП „Пристанищна инфраструктура”, адрес: град София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4, телефон: 02 807 99 99.

 

 

Срещи за обществено обсъждане на проекта на Тарифа за пристанищните такси за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, събирани от Държавно предприятие, ще се проведат на:

 

  1. 17.05.2023 г. от 15 часа в сградата на Клон – Териториално поделение „Пристанище Лом“, адрес: гр. Лом, пл. „Независимост”, телефон: 0971 68 380;
  2. 18.05.2023 г. от 15 часа в сградата на Клон – Териториално поделение „Пристанище Русе“, адрес: град Русе, ул. „Пристанищна” № 22, вх. Б, ет. 2, телефон: 082 818 989;
  3. 22.05.2023 г. от 11,30 часа в сградата на Клон – Териториално поделение „Пристанище Варна“, адрес: град Варна, пл. „Славейков” № 1, телефон: 052 684 611, като срещата ще се проведе в Дома на моряка на адрес:  гр. Варна, ул. „Черноризец Храбър“ 9
  4. 23.05.2023 г. от 15,30 часа в сградата на Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас“, адрес град Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1, телефон: 056 876 880.

 

 

Срокът за представяне на писмени становища и предложения е един месец до 29.05.2023 г. само на адрес: ДП „Пристанищна инфраструктура”, адрес: град София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4, телефон: 02 807 99 99, факс: 02 807 99 66, еmail: office@bgports.bg

 

Лице за контакт:

 

инж. Венцислав Кръстев, директор дирекция „Стратегическо, развитие, пристанищни услуги и екология“.

 

 

 

 

28.04.2023 г.

Обществено обсъждане на проекти на Тарифи за пристанищните такси, събирани от ДП „Пристанищна инфраструктура”  в речните пристанища Русе, Лом и Видин

 

 

ДП „Пристанищна инфраструктура”

 

ОБЯВЯВА

за

провеждане обществени обсъждания с ползвателите на пристанищата и всички заинтересувани страни за организиране на обществено обсъждане на следните документи:

 

 Проект на Тарифа за пристанищните такси, събирани от ДП „Пристанищна инфраструктура” в Пристанище Русе, Лом и Видин за ползване на пристанищна инфраструктура в речните пристанищни терминали за обществен транспорт – държавна собственост;

Проект на Методика за определяне на пристанищните такси за ползване на пристанищна инфраструктура в речните пристанищни терминали за обществен транспорт – държавна собственост

 

Срещи за обсъждане на проект на Тарифи за пристанищните такси, събирани от ДП „Пристанищна инфраструктура”  в речните пристанища Русе, Лом и Видин, ще се проведат на:

 

  1. 17.05.2023 г. от 14 часа в сградата на Клон – Териториално поделение „Пристанище Лом“, адрес: гр. Лом, пл. „Независимост”, телефон: 0971 68 380;
  2. 18.05.2023 г. от 14 часа в сградата на Клон – Териториално поделение „Пристанище Русе“, адрес: град Русе, ул. „Пристанищна” № 22, вх. Б, ет. 2, телефон: 082 818 989;

 

 Срокът за представяне на писмени становища и предложения е един месец до 29.05.2023 г. само на адрес: ДП „Пристанищна инфраструктура”, адрес: град София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4, телефон: 02 807 99 99, факс: 02 807 99 66, еmail: office@bgports.bg

Лице за контакт:

 инж. Венцислав Кръстев, директор дирекция „Стратегическо, развитие, пристанищни услуги и екология“.

 

 

 

21.03.2023 г.

О Б Я В А

 

 

ДО: ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003, изм. и доп./ Клон териториално поделение „Пристанище Лом“ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ има следното Инвестиционно предложение:

„Стабилизиране на терминал „Западен кей“ в пристанище Лом“

 

За контакти:

Име: Таня Николаева Гиздова, тел. (+359 971) 68 384, t.gizdova@bgports.bg

Адрес за кореспонденция: гр. Лом, ул. „Пристанищна“ № 21, ет.4, п.к. 3600

 

Резюме на инвестиционното предложение:

Строително-монтажни работи за стабилизиране на терминал „Западен кей“ в пристанище Лом, чрез които се цели стабилизиране на конструкцията и удължаване на живота на Западния кей и тиловите съоръжения, разположени на него.

Настоящето предложение е изготвено с цел реализиране на инвестиционна инициатива – СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ТЕРМИНАЛ „ЗАПАДЕН КЕЙ“ В ПРИСТАНИЩЕ ЛОМ.

 

 

16.12.2022 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за

Днес, 16.12.2022 г., в изпълнение на разпоредбите на чл. 22, ал.2, т. 1 от Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти, ДП „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) , публикува следните проекти на документи:

 

Проект на план за приемане и обработване на отпадъци – пристанище за обществен транспорт Русе

Проект на план за приемане и обработване на отпадъци – пристанище за обществен транспорт Лом и Видин

 

Писмени становища, предложения и/или възражения се приемат на електронната поща на ДП „Пристанищна инфраструктура“ : е-mail: office@bgports.bg , в 14 – дневен срок от публикацията на настоящото съобщение.

Проект план Русе

Проект план Лом и Видин

 

 

 

13.10.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 за

 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

С ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ БУРГАС НА ПРОЕКТ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН  - ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПРИСТАНИЩНАТА ТЕРИТОРИЯ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН НА ПРИСТАНИЩНАТА АКВАТОРИЯ НА

ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ БУРГАС-ИЗТОК 1, ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ БУРГАС ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 106А ОТ ЗАКОНА ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА И ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗМПВВППРБ)

 

 

Процедурата по обществени обсъждания с ползвателите на пристанището и с другите заинтересувани страни по съществен въпрос от компетентността на Управителния орган на пристанище Бургас, в съответствие с чл. 15, параграфи 1 и 2, буква “д“ от Регламент (ЕС) 2017/352 и чл. 106б, ал. 2, във връзка с чл. 112б, ал. 1, т. 2 от ЗМПВВППРБ  на проекта на Генерален план на пристанищен терминал Бургас – изток 1, част от пристанище за обществен транспорт Бургас по смисъла на чл. 106а от ЗМПВВППРБ бе проведена в периода от 11.08.2022 г. до 11.09.2022 г. В срока по чл. 106б, ал. 3 от ЗМПВВППРБ във вр. с чл. 26 е чл. 18а, ал. 10 АПК на интернет страницата на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ бе публикувано Съобщение за обществено обсъждане с ползвателите на пристанището и с другите заинтересувани страни в съответствие с чл. 15, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2017/352 - Проект на Генерален план на пристанищен терминал Бургас – изток 1, част от пристанище за обществен транспорт Бургас по смисъла на чл. 106а от ЗМПВВППРБ.

 В съобщението е посочено, че въпросът, който е поставен на обсъждане (публикуваната „позиция по поставения на обсъждане въпрос“ по см. на чл. 106б, ал. 3, т. 3 ЗМПВВППРБ) е последният вариант на функционално зониране на пристанищната територия и акватория на терминал Бургас – изток 1, така както е определено вследствие на проведените през март и април на 2022 г. срещи със заинтересувани страни и получените в последствие писмени становища и предложения.

В рамките на проведеното обществено обсъждане не са постъпили възражения и/или писмени становища по публикувания проект.          

На основание чл. 106б, във вр. с чл. 106и, ал. 1 от ЗМПВВППРБ, чл. 15, параграф 2, букви „б“ и „д“ и чл. 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/352, в свое решение по Протокол № 168/27.09.2022 г. Управителният съвет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ прие мотивирано решение за приемане на проекта на Генерален план на пристанищен терминал Бургас - изток 1, част от пристанище за обществен транспорт Бургас по чл. 106а ЗМПВВППРБ и възобновяване на производството по неговото разглеждане, приемане и одобряване.

В изпълнение на чл. 106б, ал. 4 във вр. с чл. 106и, ал. 1 ЗМППВППРБ и чл. 149, ал. 1 АПК препис – извлечение от Протокол № 168/27.09.2022 г. с приетото решение на Управителния съвет и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ на 13.10.2022 г.

Мотиви към решение

Протокол на управителен съвет

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

за обект "Рехабилитация и възстановяване на проектните параметри на утаителя на р. Провадийска и подхода към него, чрез преместване на драгажни маси от утаителя в подводно депо „Налбанка“, в количества до 1 000 000 м3.“

 

04.10.2022 г.

 Ръководствата на  Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ)  и "Солвей Соди" АД, гр. Девня                          

 

На основание чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

СЪОБЩАВА

 

На заинтересованите лица и обществеността за своето инвестиционно намерение, което е свързано с „Рехабилитация и възстановяване на проектните параметри на утаителя на р. Провадийска и подхода към него, чрез преместване на драгажни маси от утаителя в подводно депо „Налбанка“, в количества до 1 000 000 м3.“

 

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) е управителен орган на българските пристанища за обществен транспорт и предоставя услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването. Предметът на дейност и статутът на ДППИ са регламентирани в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

„Солвей Соди“ АД, гр. Девня е оператор на инсталация за производство на калцинирана сода и инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия, които се експлоатират съгласно Комплексно разрешително № 74-Н1/2014 г.

Територията, обект на инвестиционното намерение е съществуващо хидротехническо съоръжение на Белославско езеро (утаител), предназначено да задържа естествените наноси от р. Провадийска, както и тези, образували се в резултат на химическите реакции при смесването на водите на р. Провадийска с отпадъчните води от утаителен басейн „Падина“ (с оператор „Солвей Соди“ АД) и с водите на р. Девненска, така че те да не затлачват Белославското езеро и плавателен Канал № 2.

Целта на инвестиционното намерение е да се използва съществуващото във Варненското езеро подводно депо „Налбанка“ за приемане на драгажни маси от почистване на утаителя на р. Провадийска и подхода към него.

По същество предвидената в ИП дейност представлява преместване на до 1 000 000 м3 мокри седименти от един воден обект в друг, а именно – от утаителя на р. Провадийска в подводно депо „Налбанка“, разположено в акваторията на Варненско-Белославско езеро, която дейност е допустима съгласно Решение по оценка за съвместимостта № ВН-1-ДОС/30.03.2021 г., издадено от Директора на РИОСВ – Варна.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в границите на защитена зона от екологична мрежа НАТУРА 2000 - защитена зона за опазване на дивите птици ЗЗ BG0000191 “Варненско-Белославско езеро”.

Инвестиционното предложение попада изцяло в урбанизирана територия.

В обхвата на инвестиционното предложение няма информация за други програми и проекти (инвестиционни предложения), които да доведат до кумулативни ефекти в съчетание с предлагания проект, като по този начин да окажат отрицателно въздействие върху околната среда.

ИП ще се реализира в акваторията на Варненско и Белославско езера, на територията на гр. Белослав, общ. Белослав в поземлени имоти с №№ ПИ 03719.507.762 и ПИ 03719.507.763, по КККР – Белослав, вид собственост: Частна обществени организации, НТП Утаител, и ПИ 03719.507.492 по КККР – Белослав, вид собственост: Държавна публична, НТП Водно течение, река.

ИП е свързано изцяло с промени под повърхността на водата, промяна на дълбочината, поради изземване на драгажни маси от утаителя на Белославско езеро и депонирането им под водната повърхност в други части на Варненско-Белославското езеро (подводно депо “Налбанка”), съответно не се предвижда използване на природни ресурси за осъществяването му. Реализацията на ИП не е свързана и със създаването на източници на вредни емисии, не е свързано с генериране на опасни отпадъци или отпадъчни води, не се предвижда използване, нито съхранение на опасни химични вещества за осъществяване на ИП.

Документите са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа в Административната сграда на Община Белослав.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Варна, Община Белослав, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) – Клон – териториално поделение „Пристанище Варна” или “Солвей Соди” АД – гр. Девня, Промишлена зона - юг, в 14-дневен срок от публикацията на настоящото съобщение.

Телефони за допълнителна информация: 052 684 611, e-mail: office.varna@bgports.bg , и  05199 52 46, 0898 777159, e-mail: ivaylo.ivanov@solvay.com

 

 

 

 

     

 

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИЗКУСТВЕН ОСТРОВ В РАМКИТЕ НА ИМОТ № 38354-307.22 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОНСТАНТИНОВО, ОБЩИНА ВАРНА, КАТО ЧАСТ ОТ ПРОЕКТ LIFE FOR LAKE VARNA – LIFE19 NAT/BG/00083 „ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ПИЛОТНА ЗЕЛЕНА ИНФРАСТРУКТУРА КАТО ПЕЧЕЛИВШО РЕШЕНИЕ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО“

 

02.08.2022г.

 

ДП "Пристанищна инфраструктура" предоставя на заинтерисованите страни за публично обсъждане на инвестиционно предложение.

 С предложението може да се запознаете тук

 

 

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ НА ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

 

 

Днес 16.02.2022 Г. ДП ”Пристанищна инфраструктура“ предоставя на заинтересованите страни за публично обсъждане проект на План за приемане и обработване на отпадъци на пристанище за обществен транспорт Варна.

С ПРОЕКТА НА ДОКУМЕНТА МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК

 

 

 

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ НА ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА

 

 

Днес 06.12.2021 ДП ”Пристанищна инфраструктура“ предоставя на заинтересованите страни за публично обсъждане проект на План за приемане и обработване на отпадъци на пристанище за обществен транспорт Варна.

С ПРОЕКТА НА ДОКУМЕНТА МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК.