Издадена е екологична оценка на подробен устройствен план - парцеланрен план (ПУП-ПП) на обект "Втора независимо ел. захранване на пристанищен терминал Видин - юг". 

С екологичната оценка може да се запознаете ТУК.