Органи на управление на ДП „Пристанищна инфраструктура” са:

1. Министър на транспорта и съобщенията

2. Управителен съвет:

  • Председател на УС – Димитър Ганджов
  • Зам.-председател на УС – Калоян Богев
  • Член на УС – Ивайло Иванов

 

Управителният съвет е в състав г-н Димитър Ганджов, г-н Калоян Богев и г-н Ивайло Иванов.

Г-н Димитър Ганджов е назначен със заповед на министъра на транспорта и съобщенията до провеждането на конкурсна процедура за избор на членове на Управителния съвет на ДППИ. Г-н Ганджов притежава магистърски степени по Хидротехническо строителство и Конструктивно инженерство от Университета по строителство архитектура и геодезия в гр. София. Има дългогодишен опит в разработването, изпълнението и управлението на инвестиционни проекти в областта на хидротехнически съоръжения, брегозащитни съоръжения, инфраструктурни и граждански проекти.

Г-н Калоян Богев е назначен със заповед на министъра на транспорта и съобщенията след провеждането на конкурсна процедура за избор на членове на Управителния съвет на ДППИ. Г-н Богев има бакалавърска степен по бизнес администация (ВВА) и магистърски степени по „Финанси“ и „Право“ от Университета за национално и световно стопанство, гр. София. Г-н Калоян Богев притежава опит и експертиза в областта на обществените поръчки, изготвянето и управлението на инвестиционни проекти, разработването на стратегически документи, анализи, наръчници и др. в областта на управлението и институционалното изграждане.

Г-н Ивайло Иванов е назначен със заповед на министъра на транспорта и съобщенията до провеждането на конкурсна процедура за избор на генерален директор на ДППИ. Г-н Иванов притежава бакалавърска степен по „Публична администрация“ и магистърска степен по „Финанси“ от Бургаския свободен университет и магистърска степен по специалност „Защита на националната сигурност, международно морско право и управление на риска“ от Варненския свободен университет. Г-н Ивайло Иванов има дългогодишен опит в ДП „Пристанищна инфраструктура“ като директор на Клон – териториално поделение „Пристанище Бургас“ и член на Управителния съвет на ДППИ.

  

3. Генерален директор – Ивайло Иванов

4. Заместник генерален директор администрация – Стела Атанасова

5. Заместник генерален директор оперативна дейност – Иван Вълков

 

Дейността на Управителния съвет на предприятието се подпомага от Стопански съвет, който се състои от директорите на Клоновете – териториални поделения на предприятието и директора на дирекция „Инфраструктура, акватория и собственост” в ДППИ.