• Начало
  • За нас
  • Информация съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване на конфликт на интереси

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка па ЗПКОНПИ

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на задължените лица по § 2, ал. 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ в ДП „Пристанищна инфраструктура“

 

 № по ред

 

Вх. № и дата на декларацията

Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ

 

Трите имена на лицето

 

Заемана публична длъжност

 

Файл на декларация

1

№ 04-09-74-6 / 06.06.2018 г.

№ 04-09-72-4 / 09.05.2019 г.

№ 3 / 29.04.2020 г.

№ 12-03-5 / 07.06.2021 г.

№ 12-03-1 / 29.04.2022 г.

 

№ 12-03-3 / 09.05.2022 г.

№ 12-03-1/ 20.04.2023 г.

за имущество и интереси

за несъвместимост

 

Стоян Христов

 

 

 

 

 

Пенчо Петков

Директор Клон - ТП „Пристанище Русе“

Несъвместимост

Декларация за интереси 2022 г.

 

 

Несъвместимост

Декларация за интереси 2023 г.

2

№ 04-09-74-8 / 07.06.2018 г.

№ 04-09-72-6 / 27.05.2019 г.

№ 2/03.06.2020 г.

№ 12-03-4 / 14.05.2021 г.

№ 13-03-4 / 09.05.2022 г.

 

№ 12-03-2-1/12.05.2023 г.

№ 12-03-2/12.05.2023 г.

за имущество и интереси

за несъвместимост

 

Ивайло Иванов

 

 

 

Димитър Петков

Директор Клон - ТП „Пристанище Бургас“

Интереси

Несъвместимост

Декларация за интереси 2022 г.

 

Декларация за интереси 2023 г.

3

№ 04-09-74-9 / 08.06.2018 г.

№ 04-09-72-3 / 07.05.2019 г.

№ 1 / 10.04.2020 г.

№ 12-03-1 / 12.05.2021 г.

№ 12-03-5 /  10.05.2022 г.

№ 12-03-1-1/26.04.2023 г.

за имущество и интереси

за несъвместимост

 

Димитър Николов

Директор Клон - ТП „Пристанище Варна“

Несъвместимост

Декларация за интереси 2023 г.

4

№ 04-09-74-10 от 08.06.2018 г.

№ 04-09-72-5 от 15.05.2019 г.

№ 4 / 11.06.2020 г.

№ 12-03-3-1 от 07.06.2021 г.

№ 12-03-6  /  11.05.2022 г.

№ 12-03-1-2/10.05.2023 г.

за имущество и интереси

за несъвместимост

 

Росен Борисов

Директор Клон - ТП „Пристанище Лом“

Интереси

Несъвместимост

Декларация за интереси 2023 г.

Декларация за интереси 2023 г.