Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е управителен орган на българските пристанища за обществен транспорт и предоставя услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването.

ДППИ има Главно управление в София, четири клона – териториални поделения в Бургас, Варна, Лом и Русе, както и три специализирани поделения: дирекция „Ръководство на корабния трафик – Черно море”, дирекция „Ръководство на корабния трафик – река Дунав” и дирекция „Опериране и експлоатация на пристанищни терминали”.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” е сертифицирано по Системата за управление на качеството ISO 9001:2008 и по Система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР) в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007. С цел осигуряване сигурност на информацията в предприятието е внедрена Система за управление на сигурността на информацията БДС ISO/IEC 27001:2006.

Стратегическа цел на ДППИ е да осигури оптимална ефективност на пристанищната инфраструктура и услугите, предоставяни от предприятието, отчитайки баланса на интересите за развитието на националната пристанищна система.