Политика за обработване и защита на личните данни на кандидати за работа

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 за провеждане на подбор за Главен експерт (инфраструктура и акватория)

в Клон – териториално поделение „Пристанище Лом“, гр. Лом

 

           ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Да имат висше образование, образователно квалификационна степен „магистър“ с призната професионална квалификация „Строителен инженер“ и/или „Архитект“.
 2. Да имат 5 (пет) години минимален професионален опит в област или области, които са свързани с функциите, определени за настоящата длъжност.
 3. Да притежават комютърна грамотност и умения – Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook и др.), Internet, програми за управление на строителни процеси – AutoCad, Bilding Manager и др.
 4. Специални умения/компетенции:
 • Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове, свързани с изпълнението на длъжността – Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, Закон за устройство на територията и свързаните е него подзаконови нормативни документи, Закон за обществените поръчки и свързаните с него подзаконови нормативни документи, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Закон за опазване на околната среда и свързаните е него подзаконови нормативни документи, Наредба № 9 за експлоатационна годност на пристанищата и др.
 • Организационна компетентност (умение да организира собствената си работа и тази на подчинените на неговата длъжности, умение да поставя приоритети).
 • Умения за ефективно комуникиране (умение да изслушва, да предава правилно информация, да се изразява писмено и устно, умение да прави презентации).
 • Умения за работа в екип.
 • Аналитични умения (умения да систематизира данни и да разкрива съществуващите логически връзки между тях).

 

           ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Организира, контролира и участва в дейностите по изграждане на пристанища и пристанищни терминали – държавна собственост, както и реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищните терминали – държавна собственост, от пристанищата за обществен транспорт, попадащи в района на действие на Клон – териториално поделение „Пристанище Лом“, освен в случаите, когато това е възложено на концесионер или на еднолично търговско дружество с държавно участие в капитала.
 • Контролира, подпомага изготвянето и изготвя задания, технически спецификации, чертежи и други документи, необходими за провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП), търгове и реализиране на проектите.
 • Контролира и участва в извършването на периодични прегледи (основно по сигнали от външни организации – ИАМА, концесионери, оператори), за техническото състоянието на пристанищната инфраструктура и в хода на годишната инвентаризация.
 • Извършва проверка и анализ на подадената информация от операторите за техническото състояние и годност на обектите публична държавна собственост, предоставени за ползване, поддържане, ремонт, реконструкция, модернизация и рехабилитация.
 • Участва в съставянето и изисква съставяне на констативни протоколи за възникнали аварии и настъпили застрахователни събития.
 • Предоставя обосновани предложения при изготвянето на годишните програми на ДППИ за реконструкция, рехабилитация и поддръжка на пристанищната инфраструктурата.
 • Участва в технически съвети за съгласуване на разработените технически проекти за ремонт и реконструкция на пристанищната инфраструктура.
 • Подготвя заявления, възражения и др. документи в Службата по геодезия картография и кадастър.
 • Подготвя необходимите документи и при нужда подава заявления за издаване на строителни разрешения при необходимост от такива.
 • Участва в процедурата по издаване на нови актове за публично държавна собственост.
 • Подпомага и контролира извършването на конструктивни проучвания на съществуващи пристанищни съоръжения.
 • Организира, контролира и извършва проучвания за установяване на повреди на пристанищните съоръжения и изготвя доклади по случая.
 • Изготвя становища относно строителството на пристанищни съоръжения и друга инфраструктура.
 • На база на анализите за товаропотоци, пътникопотоци и развитие на корабната индустрия, анализира наличните капацитети на пристанищните съоръжения, като дефинира необходимостта от разрастване или рехабилитацията им.
 • Прави предложение за преустановяване на дейността или за ограничаване временно или постоянно на експлоатацията на пристанища, които не отговарят на законовите изисквания.

 

          ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОСИГУРЕНАТА ЗАЕТОСТ:

С определения за спечелил в подбора кандидат ще бъде сключен трудов договор за неопределено време с първоначален срок за изпитване 6 месеца.

 

          НАЧИН И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ:

 1. Подборът протича в три етапа:

а) Подбор по документи – разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

б) Решаване на Тест в платформата www.mycompetence.bg, разработена от Българска стопанска камара, с продължителност 45/50 мин. – (за допуснатите от първи етап). Чрез теста се извършва оценка на способности за аналитично мислене, представляващо ключова компетенция, включена в длъжностната характеристика.

в) Провеждане на интервю – (за преминалите успешно теста) – по време на интервюто членовете на комисията имат за цел да установят мотивацията, очакванията към работата, професионалните компетенции, обсъждане и изследване на познания в областта на нормативната база, решаване на професионален казус.

 1. Всички постъпили заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок ще се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Директора на Клон – териториално поделение „Пристанище Лом“. Комисията изготвя протокол с предложение до директора.

           

          НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление до Директора на Клон – териториално поделение „Пристанище Лом“ – по образец. Когато кандидатстването е чрез интернет платформа – използва се формулярът за кандидатстване на платформата, в която е публикувано обявлението.
 2. Автобиография.
 3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност /удостоверения, сертификати за преминати обучения, и др./при наличието на такива/.
 4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професио­налния опит.
 5. Декларация-съгласие за обработване на лични данни по образец.

         

            МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Заявления за участие се подават всеки работен ден от 09:30 ч. до 17:00ч. в деловодството на Клон – териториално поделение „Пристанище Лом“, гр. Лом, ул. „Пристанищна“ № 21, етаж 4 в срок до 25.03.2021 г., по пощата или чрез куриер, като същите следва да са постъпили до крайния срок за подаване на заявления.

 

         МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

Вторият и третият етап на процедурата по подбор ще се проведат чрез online срещи в ден и час, за които допуснатите кандидати ще бъдат допълнително уведомени поне 24 часа по-рано. Присъственото провеждане на теста и интервюто с допуснатите кандидати ще бъдат проведени при спазване на всички противоепидемични мерки срещу разпространение на COVID-19.

 

          ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ:

Теодора Каменова – юрисконсулт в Клон – ТП „Пристанище Лом“, телефон за контакти: +359 84111554, e-mail: t.kamenova@bgports.bg

 

         СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Заявления за кандидатстване ще се приемат до 02.04.2021 г. (вкл).

 

Заявление за участие

Декларация за съгласие