15.11.2023 г.

Съобщение за Тарифа

 

На основание на чл. 106б, ал.4 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) и Решение на Управителния съвет по т.10 от Протокол №188/15.11.2023 г., ДП „Пристанищна инфраструктура“ публикува определените размери на пристанищни такси по чл.103в, ал.1, т.1 от ЗМПВВППРБ, както следва:

 

 1. Препис – извлечение от Решение на Управителния съвет на ДП Пристанищна инфраструктура“;
 2. Тарифа за пристанищните такси, събирани от ДП „Пристанищна инфраструктура” в пристанище по смисъла на чл. 106а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - Бургас;
 3. Резултати и мотиви от проведеното обсъждане - Справка за отразяване на постъпилите становища в общественото обсъждане, проведено в периода 28.04.2023 г. – 29.05.2023 г., на проекта на ТАРИФА за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ в пристанище по смисъла на чл. 106а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България  – Бургас

Всички документи са достъпни на интернет страницата на ДП „Пристанищна инфраструктура” съответно за пристанищата по смисъла на чл.106а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България – Варна и Бургас, в раздел ,,Консултации по чл. 15 от Регламент (ЕС) 2017/352 на адресhttp://www.bgports.bg/bg/page/205

 

 

 

21.09.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА

 

 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

С ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ БУРГАС НА ПРОЕКТ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН  - СПЕЦИАЛИЗИРАН ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПРИСТАНИЩНАТА ТЕРИТОРИЯ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН НА ПРИСТАНИЩНАТА АКВАТОРИЯ НА  

ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ“, ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ БУРГАС ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 106а ОТ ЗАКОНА ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА И ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗМПВВППРБ)

 

Процедурата по обществено обсъждане с ползвателите на пристанището и с другите заинтересувани страни по съществен въпрос от компетентността на Управителния орган на пристанище Бургас, в съответствие с чл. 15, параграфи 1 и 2, буква “д“ от Регламент (ЕС) 2017/352 и чл. 106б, ал. 2, във връзка с чл. 112б, ал. 1, т. 2 от ЗМПВВППРБ  на проекта на Генерален план – Специализиран Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване на пристанищната територия и Парцеларен план на пристанищната акватория на пристанищен терминал „Порт България Уест“, част от пристанище за обществен транспорт Бургас по смисъла на чл. 106а от ЗМПВВППРБ бе проведена в периода от 14.08.2023 г. до 15.09.2023 г.. В срока по чл. 106б, ал. 3 от ЗМПВВППРБ на интернет страницата на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ бе публикувано Съобщение за обществено обсъждане с ползвателите на пристанището и с другите заинтересувани страни в съответствие с чл. 15, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2017/352 и Проект на Генерален план – Специализиран Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване на пристанищната територия и Парцеларен план на пристанищната акватория на пристанищен терминал „Порт България Уест“, част от пристанище за обществен транспорт Бургас по смисъла на чл. 106а от ЗМПВВППРБ.

В рамките на проведеното обществено обсъждане е постъпило едно възражение по публикувания проект от „КРЗ Порт Бургас“ АД (изх. № 180/14.09.2023 г.).

В изпълнение на чл. 106б, ал. 4 от ЗМПВВППРБ на интернет страницата на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ са публикувани Възражение от „КРЗ Порт Бургас“ АД, резултатите от проведеното обсъждане (отразени в Констативен протокол № 2), приетото решение от 15. 09. 2023 г. и мотивите към него на Възложителя на генералния план „ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ“ АД.

 

1. Уведомително писмо

2. Протокол 

3. Констативен протокол 1

4. Констативен протокол 2

5. Съобщение

 

 

 

14.08.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН  - СПЕЦИАЛИЗИРАН ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПРИСТАНИЩНАТА ТЕРИТОРИЯ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН НА ПРИСТАНИЩНАТА АКВАТОРИЯ НА

ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ“, ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ БУРГАС ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 106а ОТ ЗАКОНА ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА И ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ /ЗМПВВППРБ/

 

            В изпълнение на разпоредбата на чл. 106б, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), Ръководството на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ) провежда обществени обсъждания с ползвателите на пристанищата и с другите заинтересовани страни по съществените въпроси от своята компетентност в съответствие с чл. 15, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2017/352.

            С оглед на горното, ДППИ като управителен орган на пристанището, съгласно чл. 106а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ, по смисъла на чл. 2, т. 5 от Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 г. за създаване на рамка за предоставяне на пристанищни услуги и общите правила за финансовата прозрачност на пристанищата по чл. 106а от Закона, стартира процедура за обществено обсъждане на Проект на Генерален план – Специализиран Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване на пристанищната територия и Парцеларен план на пристанищната акватория на пристанищен терминал „Порт България Уест“, част от пристанище за обществен транспорт Бургас по смисъла на чл. 106а от ЗМПВВППРБ.

 

Всички заинтересовани лица могат да представят писмени становища по проекта на генерален план в едномесечен срок  /до 15.09.2023 г./ на адрес:

„ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ“, град Бургас, ул. „Индустриална“ № 3,

GSM 0879 639 864, e-mail: office@portbulgariawest.com

Лице за контакт: г-жа Олга Николова

Текстова част

Заповед МТИТС И МРРБ 2017

Опорно-сравнителен план

Технологичен план

Обемно-устройствено решение

План за регулация

План за застрояване

План-схема електроснабдяване

План-схема водоснабдяване

План-схема канализация

Транспортно комуникационна-схема

Трасировъчен план

Парцеларен план

 

28.04.2023 г.

 

Обществено обсъждане на проекти на Тарифи за пристанищните такси, събирани от ДП „Пристанищна инфраструктура” в морските пристанища Варна и Бургас

 

ДП „Пристанищна инфраструктура”  на основание чл. 106б, ал. 2 и ал. 3 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

 

ОБЯВЯВА

за

провеждане обществени обсъждания с ползвателите на пристанищата и всички заинтересувани страни за организиране на обществено обсъждане на следните документи:

 

 

 1. Проект на Тарифа за пристанищните такси, събирани от ДП „Пристанищна инфраструктура” в Пристанище по смисъла на чл.106а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - Варна;
 2. Проект на Тарифа за пристанищните такси, събирани от ДП „Пристанищна инфраструктура” в Пристанище по смисъла на чл.106а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - Бургас;
 3. Проект на Методика за определяне на пристанищните такси за ползване на пристанищна инфраструктура в пристанищата по чл. 106а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) – Варна и Бургас.

 

Основна цел при разработването на така предложените документи е въвеждането в българското законодателство на специални правила за пристанищата за обществен транспорт, по отношение на които се прилага Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 г. за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общите правила за финансовата прозрачност на пристанищата. Правилата са въведени с на измененията и допълненията на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, направени с редакцията на закона, обнародвана в бр. 104 от 08.12.2020 г.

 

Проектите на Тарифи и Методики за определяне на пристанищните такси, събирани от ДП „Пристанищна инфраструктура” в морските пристанище Варна и Бургас по смисъла на чл.106а и на основание чл. 103в, ал. 1, т. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България са на разположение на заинтересуваните страни всеки работен ден от 10:00 часа до 16:00 часа на следните адреси:

 

 1. Клон – Териториално поделение „Пристанище Варна“, адрес: град Варна, пл. „Славейков” № 1, телефон: 052 684 611;
 2. Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас“, адрес град Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1, телефон: 056 876 880;
 3. Главно управление на ДП „Пристанищна инфраструктура”, адрес: град София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4, телефон: 02 807 99 99.

 

Проектите на всички документи са достъпни и на интернет страницата на ДП „Пристанищна инфраструктура” съответно за пристанищата по смисъла на чл.106а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България – Варна и Бургас, в раздел ,,Консултации по чл. 15 от Регламент (ЕС) 2017/352 на адрес: http://www.bgports.bg/bg/page/204

 

Срещи за обществено обсъждане на проекти Тарифи и Методика за определяне на пристанищните такси, събирани от ДП „Пристанищна инфраструктура” в морските пристанище Варна и Бургас по смисъла на чл.106а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България ще се проведат на:

 

 1. 22.05.2023 г. от 10 часа в сградата на Клон – Териториално поделение „Пристанище Варна“, адрес: град Варна, пл. „Славейков” № 1, телефон: 052 684 611;
 2. 23.05.2023 г. от 14 часа в сградата на Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас“, адрес град Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1, телефон: 056 876 880.

 

 

Срокът за представяне на писмени становища и предложения е един месец до 29.05.2023 г. само на адрес: ДП „Пристанищна инфраструктура”, адрес: град София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4, телефон: 02 807 99 99, факс: 02 807 99 66, еmail: office@bgports.bg

 

Лице за контакт:

 

инж. Венцислав Кръстев, директор дирекция „Стратегическо, развитие, пристанищни услуги и екология“.

  

 Проект на тарифа за пристанищни такси за пристанище Бургас

Проект на методика за определяне на пристанищни такси

 

 

 

 

 

Проект на генерален план - ПУП -ПРЗ - ППА на пристанищен терминал Бургас -изток 1, част от пристанище за обществен транспорт Бургас