15.11.2023 г.

 

Съобщение за Тарифа

 

На основание на чл. 106б, ал.4 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) и Решение на Управителния съвет по т.10 от Протокол №188/15.11.2023 г., ДП „Пристанищна инфраструктура“ публикува определените размери на пристанищни такси по чл.103в, ал.1, т.1 от ЗМПВВППРБ, както следва:

 

 1. Препис – извлечение от Решение на Управителния съвет на ДП Пристанищна инфраструктура“;
 2. Тарифа за пристанищните такси, събирани от ДП „Пристанищна инфраструктура” в пристанище по смисъла на чл. 106а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - Варна;
 3. Резултати и мотиви от проведеното обсъждане - Справка за отразяване на постъпилите становища в общественото обсъждане, проведено в периода 28.04.2023 г. – 29.05.2023 г., на проекта на ТАРИФА за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ в пристанище по смисъла на чл. 106а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България – Варна.

 

Всички документи са достъпни на интернет страницата на ДП „Пристанищна инфраструктура” съответно за пристанищата по смисъла на чл.106а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България – Варна и Бургас, в раздел ,,Консултации по чл. 15 от Регламент (ЕС) 2017/352 на адресhttp://www.bgports.bg/bg/page/206

 

28.04.2023 г.

Oбществено обсъждане на проекти на Тарифи за пристанищните такси, събирани от ДП „Пристанищна инфраструктура” в морските пристанища Варна и Бургас

 

ДП „Пристанищна инфраструктура”  на основание чл. 106б, ал. 2 и ал. 3 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

 

ОБЯВЯВА

за

провеждане обществени обсъждания с ползвателите на пристанищата и всички заинтересувани страни за организиране на обществено обсъждане на следните документи:

 

 

 1. Проект на Тарифа за пристанищните такси, събирани от ДП „Пристанищна инфраструктура” в Пристанище по смисъла на чл.106а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - Варна;
 2. Проект на Тарифа за пристанищните такси, събирани от ДП „Пристанищна инфраструктура” в Пристанище по смисъла на чл.106а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - Бургас;
 3. Проект на Методика за определяне на пристанищните такси за ползване на пристанищна инфраструктура в пристанищата по чл. 106а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) – Варна и Бургас.

 

Основна цел при разработването на така предложените документи е въвеждането в българското законодателство на специални правила за пристанищата за обществен транспорт, по отношение на които се прилага Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 г. за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общите правила за финансовата прозрачност на пристанищата. Правилата са въведени с на измененията и допълненията на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, направени с редакцията на закона, обнародвана в бр. 104 от 08.12.2020 г.

 

Проектите на Тарифи и Методики за определяне на пристанищните такси, събирани от ДП „Пристанищна инфраструктура” в морските пристанище Варна и Бургас по смисъла на чл.106а и на основание чл. 103в, ал. 1, т. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България са на разположение на заинтересуваните страни всеки работен ден от 10:00 часа до 16:00 часа на следните адреси:

 

 1. Клон – Териториално поделение „Пристанище Варна“, адрес: град Варна, пл. „Славейков” № 1, телефон: 052 684 611, като срещата ще се проведе в Дома на моряка на адрес: гр. Варна, ул. „Черноризец Храбър“ 9
 2. Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас“, адрес град Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1, телефон: 056 876 880;
 3. Главно управление на ДП „Пристанищна инфраструктура”, адрес: град София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4, телефон: 02 807 99 99.

 

Проектите на всички документи са достъпни и на интернет страницата на ДП „Пристанищна инфраструктура” съответно за пристанищата по смисъла на чл.106а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България – Варна и Бургас, в раздел ,,Консултации по чл. 15 от Регламент (ЕС) 2017/352 на адрес: http://www.bgports.bg/bg/page/204

 

Срещи за обществено обсъждане на проекти Тарифи и Методика за определяне на пристанищните такси, събирани от ДП „Пристанищна инфраструктура” в морските пристанище Варна и Бургас по смисъла на чл.106а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България ще се проведат на:

 

 1. 22.05.2023 г. от 10 часа в сградата на Клон – Териториално поделение „Пристанище Варна“, адрес: град Варна, пл. „Славейков” № 1, телефон: 052 684 611;
 2. 23.05.2023 г. от 14 часа в сградата на Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас“, адрес град Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1, телефон: 056 876 880.

 

 

Срокът за представяне на писмени становища и предложения е един месец до 29.05.2023 г. само на адрес: ДП „Пристанищна инфраструктура”, адрес: град София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4, телефон: 02 807 99 99, факс: 02 807 99 66, еmail: office@bgports.bg

 

Лице за контакт:

 

инж. Венцислав Кръстев, директор дирекция „Стратегическо, развитие, пристанищни услуги и екология“.

 

Проект на тарифа за пристанищни такси за пристанище Варна

Проект на медодика за определяне на пристанищни такси