Извършване на независим финансов одит на ГФО на ДП „Пристанищна инфраструктура” за 2012 г. по международните стандарти за финансови отчети и МСС в съответствие със счетоводното законодателство и Закона за независимия финансов одит

27 Август 2012

ДП „Пристанищна инфраструктура” провежда избор за изпълнител на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Извършване на независим финансов одит на ГФО на ДП „Пристанищна инфраструктура” за 2012 г. по международните стандарти за финансови отчети и МСС в съответствие със счетоводното законодателство и Закона за независимия финансов одит” Идентификационен код от Портала на АОП: 9005567 от 27.08.2012 г.