ДП „Пристанищна инфраструктура” провежда избор за изпълнител на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Извършване на независим финансов одит на ГФО на ДП „Пристанищна инфраструктура” за 2012 г. по международните стандарти за финансови отчети и МСС в съответствие със счетоводното законодателство и Закона за независимия финансов одит” Идентификационен код от Портала на АОП: 9005567 от 27.08.2012 г.

31 Август 2012

С Постановление № 186 на Министерския съвет на Република България от 23 август 2012 г. е приета Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, която е публикувана в Държавен вестник бр. 67 от 31.08.2012г.

С документа се въвеждат изискванията на Директива 2010/65/ЕС относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи в и/или напускащи пристанищата на държавите-членки на Европейския съюз и за отмяна на Директива 2002/6/ЕО.

Директива 2010/65/ЕС цели опростяване и хармонизиране на процедурите за даване на информация и постигане на най-ефективния начин за събиране на информация с оглед намаляване на административната тежест за корабособствениците в морския транспорт. Тя не засяга естеството и съдържанието на изискваната информация нито въвежда допълнителни изисквания за даване на сведения по отношение на кораби, които нямат такова задължение съгласно действащото законодателство в държавите-членки на ЕС. С документа се цели задълбочаване на сътрудничеството между митническите органи, граничните контролни органи, органите на здравеопазване и органите по транспорта на държавите-членки с оглед опростяване и хармонизиране на формалностите за даване на сведения в рамките на ЕС, както и използване по най-ефективен начин на електронното предаване на данни и системите за обмен на информация. Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване определя условията и реда за организацията и осъществяването на гранични проверки на кораби, посещаващи пристанищата на Р България, както и за контрола на самите транспортните средства.

Документът регламентира реда и отговорностите за даване на сведения, приложими в морския транспорт по отношение на кораби, пристигащи в и/или напускащи български пристанища. В изпълнение на чл.5 от директива 2010/65 с Наредбата е предвидено създаването на Национален център за електронен документооборот на морския транспорт в рамките на ДП „Пристанищна инфраструктура”.

Към момента в структурата на предприятието функционира звено „Информационно обслужване на морските пристанища” с центрове във Варна и Бургас. Информационните центрове на ДП „Пристанищна инфраструктура” издават свидетелство за отплаване на корабите, предоставят информация, свързана с пристигането, престоя и отплаването на корабите от морските пристанища и обезпечава денонощно обслужване. С ПМС 186 се изменя и Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като се отменя досегашния чл.52 от тарифата и се дава право на ДП „Пристанищна инфраструктура” да събира цена за предоставената услуга.

ДП „Пристанищна инфраструктура” информира всички заинтересовани лица, в това число и определените в наредбата отговорни за предоставянето на сведения на Националния център за електронен документооборот в морския транспорт (корабни мениджъри, корабни агенти и капитани), че цената на услугата за издаване на свидетелство за отплаване не надвишава досегашния размер на държавната такса – 50 евро и ще бъде събирана от 0000 часа на 04.09.2012 г. Координати за връзка с информационните центрове на ДП „Пристанищна инфраструктура” Информационен център Варна гр. Варна Морска гара Рейдова кула - партер тeл: 052 687 985 факс: 052 687 986 e-mail: infocenter_vn@bgports.bg infocenter_vn@vtmis.bg https://pcs.vtmis.bg http://vtmis.bg Информационен център Бургас гр. Бургас бул. "Александър Батемберг" 1 - партер тел: 056 876 890 факс: 056 842029 e-mail: infocenter_bs@bgports.bg infocenter_bs@vtmis.bg https://pcs.vtmis.bg http://vtmis.bg