Трима са кандидатите за изграждане на Речно-информационен център Русе

11 Септември 2012

 

Днес (11.09.2012 г.), в присъствието на представители на фирмите-кандидати и на експерти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, бяха отворени документите на участниците в обявената от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура" процедура за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки с предмет „Изграждане на речно-информационен център Русе”.

Поръчката е в изпълнение на проект „Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав-БУЛРИС” – BG 161 PO 004-4.0.01-0003, лот 1.: „Изграждане на РИС център Русе и строителен надзор”, финансиран по приоритетна ос 4 „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища” на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., с конкретен бенефициент Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.

Документи за участие в процедурата са подали:

  • „Техноимпортекспорт” АД;
  • „Консорциум Дунав”: „Крис Груп” ЕООД, „ВТ Инженеринг” ООД и „БСА” ООД;
  • „Тотема Инженеринг” ЕАД

Силуетът на сградата на бъдещия център за речни информационни услуги ще бъде изцяло интегриран като пространствено-обемно решение в градския пейзаж на пристанищната част на град Русе. С изграждането на РИС – център Русе на практика стартира втората фаза от изпълнението на проект BG 161 PO 004-4.0.01-0003 „Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав – БУЛРИС” , финансиран със средства на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007 - 2013 г. Комисията за избор на изпълнител, ще оповести резултатите от разглеждането и оценката на офертите до 11.10.2012 г.