Обявление

07 Септември 2012

ДП „Пристанищна инфраструктура” /ДППИ/, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1574, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4, тел: 02/8079999, факс: 02/8079966, на основание чл. 61 и чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл. 20, ал.4, във връзка с чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7 от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост обявява търг с явно наддаване за продажба на бракувани черни и цветни метали.
Търгът ще се проведе на 05.06.2012 г. от 10.00 ч., в сградата на Главното управление (ГУ) на ДППИ в гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4.
Първоначалната тръжна цена е в размер на 52 710 лева.
Тръжната документация за участие в процедурата може да се закупува всеки работен ден между 09.30 ч. и 17.00 ч. след публикуване на обявлението за провеждане на търга до 17.00 ч. на 04.06.2012 г. в ст. 415, ГУ на ДППИ в гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4, срещу документ за предварително платена по сметката на ДППИ в „Централна кооперативна банка” АД – клон Химимпорт IBAN BG39 CECB 9790 1043 0528 00, BIC CECBBGSF невъзвръщаема сума в размер на 36 лв. При писмено поискване и представяне на документ от заинтересовано лице, тя може да бъде изпратена на посочен от него адрес за негова сметка.
Оглед на продаваните вещи може да бъде извършван всеки работен ден от 10.00ч. до 17.00ч. до 04.06.2012 г., включително, в присъствието на представител на ДППИ след предварителна заявка и представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.
За контакти: Делян Лозанов – специалист в Направление «Ръководство на корабния трафик - Варна», тел.: 052/687 970.
Депозитът за участие е в размер на 5271 лв. и следва да бъде внесен по сметка на ДППИ в „Централна кооперативна банка” АД – клон Химимпорт IBAN BG39 CECB 9790 1043 0528 00, BIC CECBBGSF.
Заявленията за участие, придружени с другите документи се подават в запечатан непрозрачен плик до 17.30 ч. на 04.06.2012 г. в деловодството на ГУ на ДППИ в гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4.
Участниците в търга следва да представят: Удостоверение за актуално състояние на търговеца/документ, удостоверяващ единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; Удостоверение, че търговецът не е в производство по ликвидация, не е обявен в несъстоятелност и не е в открито производство по несъстоятелност; Разрешение за извършване на дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, включително предварително третиране преди оползотворяването или обезвреждането по чл. 37 от ЗУО; Лиценз за търговска дейност с отпадъци с черни и цветни метали; График за транспортиране на бракуваните метали; Документ за внесен депозит; Декларация или друг документ, от който е видно, че кандидатът разполага със собствена или наета техника за извършване на подводно-технически, съдоподемни и специални водолазни работи; Декларация или друг документ, от който е видно, че кандидатът има на разположение поне едно лице, притежаващо сертификат за водолаз от CMAS, PADI или NAVI; Декларация, че кандидатът няма парични задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК; Декларация за извършен оглед; Декларация за произход на средствата по чл. 4, ал. 7 от ЗМИП; Декларация за конфиденциалност на информацията, получена във връзка с провеждането на търга; Документ, доказващ закупуването на тръжна документация.
Заповедта за откриване на търга е обявена на видно място в сградата на ДП „Пристанищна инфраструктура”, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, на официалната интернет страница на предприятието на адрес: http://www.bgports.bg и в електронното издание на „Морски вестник”