Проект за удължаване и заустване на главен дъждовен градски колектор

29 Февруари 2016

Предметът на поръчката е изработване на „Проект за удължаване и заустване на главен дъждовен градски колектор”, във фаза работен проект по одобрено техническо задание. Проектът следва да се изработи във фаза работен проект при спазване изискванията на Наредба №4 за ОС на ИП, както и на всички действащи нормативни документи. Да се изготви проектно сметна документация. Работният проект се предава в 4 /четири/ оригинални екземпляра на хартиен носител и 2 копия на електронен носител в обем и съдържание отговарящи на изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и заданието за проектиране.