Рехабилитация на пътна връзка, свързваща тила на западния кей и жп рампа при "Склад за вносно-износни товари" и отводняване западна част на въглищен кей

17 Март 2016

Строителни и монтажни работи на обект: "Рехабилитация на пътна връзка, свързваща тила на западния кей и жп рампа при "Склад за вносно-износни товари" и отводняване западна част на въглищен кей", представляващи ремонтни работи, изкопни работи, кофражни, армировъчни, полагане на бетон и други видове строителни и монтажни работи, подробно описани в Техническото задание и заложени в Количествената сметка, приложени към настоящата документация.

Обектът, който трябва да се рехабилитира, е разположен на територията на пристанищен терминал Русе-изток, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе.

Предвидените за изпълнение строителни и ремонтни дейности попадат в хипотезата на чл. 151 от Закона за устройство на територията и за тях не е необходимо издаване на разрешение за строеж.