Анализ и проучване на възможностите за осигуряване на независимо електрозахранване на обекти собственост на ДП „Пристанищна инфраструктура

31 Март 2016

Съгласно чл. 91, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) сделки с електрическа енергия могат да се сключват по регулирани от комисията цени, по свободно договорени цени между страни и на борсов пазар, както и на балансиращ пазар на електрическа енергия. Всеки клиент има право да избира доставчик на електрическа енергия независимо от това в коя държава - членка на Европейския съюз, е регистриран доставчикът, доколкото доставчикът спазва правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ. В съответствие с изискванията на Закона за енергетиката и поднормативните актове, с изпълнението на настоящата поръчка ще се определят възможностите и начина за излизане на свободния пазар в това число запознаване с вътрешните правила и условията на енергийните дружества и ще се посочат необходимите мероприятия за действителна реализация. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е със седалище София и има четири териториални и три специализирани поделения, ситуирани в градовете Бургас, Варна, Лом и Русе. Това са: Главно управление на ДППИ в гр. София; Клон – Териториално поделение Пристанище Варна; Клон – Териториално поделение Пристанище Бургас; Клон – Териториално поделение Пристанище Русе; Клон – Териториално поделение Пристанище Лом; СП Дирекция "Ръководство на корабния трафик - Черно море"; СП Дирекция "Ръководство на корабния трафик - река Дунав"; СП Дирекция «Опериране и експлоатация на пристанищни терминали» . Държавата е предоставила на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ имущество - публична и частна държавна собственост, определено с решение на Министерския съвет, за изпълнение на предмета му на дейност. Предприятието управлява пристанищната инфраструктура и другите дълготрайни активи на пристанищата за обществен транспорт с национално значение. Във връзка с извършването на пристанищните услуги в пристанищата за обществен транспорт с национално значение, част от пристанищните терминали са предоставени на концесия, а други се оперират от специализирани пристанищни оператори, притежаващи или наемащи квалифициран персонал и необходимите технически средства за извършване на съответната услуга. Пристанищните терминали и обекти, които са предоставени и се оперират от концесионери, както и тези, които се оперират от държавни оператори са с независимо ел. захранване и партиди на тяхно име. Тези обекти не са в обхвата на настоящата поръчка. Списъкът на обектите, които се оперират от отделните поделения и начина на външното им ел. захранване, отчитане и заплащане на консумираната ел. енергия е представен в Техническата спецификация на възложителя.