Рехабилитация на обезопасителните и работни съоръжения в трафопостове №№: 1, 2 и 3 и на основно ел. захранване ВН 20 kV в пристанищен терминал Русе-запад

01 Юли 2016

Статус: Възложена

Вид: Строителство