Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. „Софроний Врачански“ № 25

27 Юли 2016

Статус: Затворена

Вид: Други

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и в изпълнение на Заповед № ПД-161/ 15.07.2016 г. и Решение № РТ-40/15.07.2016 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А:

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. „Софроний Врачански“ № 25, предоставен за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура”, представляващ 64,8% (шестдесет и четири цяло и осемдесет стотни процента) идеални части от сграда, състояща се от сграда на три етажа, с идентификатор 10135.1506.719.1 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Варна, с обща застроена площ от 119 кв.м., както и от сграда пристройка на четири етажа, с идентификатор 10135.1506.719.2по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, с обща застроена площ 38 кв.м., изградени в поземлен имот с идентификатор 10135.1506.719, при граници на обекта: ул. „Софроний Врачански“,самостоятелни обекти с идентификатори:10135.1506.717 и 10135.1506.798,ул. „Габрово“, описани в акт за частна държавна собственост № 8143 от 03.02.2012 г.

Оглед на имота може да се извърши само след закупуване на тръжната документация до 35(тридесет и петия) ден, считано от деня следващ датата на публикацията на обявата за търга, след предварително съгласуване на огледа с клон - Териториално поделение Варна, тел. 052 684 602, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа.

За дата на публикацията, за целите на броенето на сроковете за провеждане на търга, ще се счита датата на публикация в националния ежедневник.

Началната тръжна цена за продажба на имота е в размер на 354 657/триста петдесет и четири хиляди и шестстотин петдесет и седем/ лева, без ДДС. Всички разходи по прехвърляне на имота, в т.ч. данъци, такси и режийни разноски са изцяло за сметка на купувача.

Депозитът за участие в търга е в размер на 1775 /хиляда седемстотин седемдесет и пет/ лева, вносим в срок до 31 (тридесет и първия) ден от публикуване на обявата за провеждане на търга, по разплащателна сметка на ДП „Пристанищна инфраструктура” БАНКА ЦКБ АД КЛОН ХИМИМПОРТ, IBAN BG39 CECB 9790 1043 0528 00 BICCECBBGSF.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува от 9.00 часа до 17.30 часа до 30-тия (тридесетия) ден, следващ деня на публикуване на обявата. Цената на тръжната документация представлява невъзвръщаема сума от 30,00 /тридесет/ лева, с включен ДДС и се заплаща по банков път, по разплащателна сметка на ДП „Пристанищна инфраструктура”,

 БАНКА ЦКБ АД, КЛОН ХИМИМПОРТ, IBAN BG39CECB97901043052800,BIC CECBBGSF.

Тръжната документация се получава срещу представен документ за заплатена цена за документацията в отдел „Финансов” в сградата на ДП „Пристанищна инфраструктура” с адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет.4 всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.

Краен срок за подаване и приемане на заявление за участие в търга до 17.30 часа на 35(тридесет и петия) ден от датата на публикацията за провеждане на търга.

Заявления могат да бъдат подавани и по пощата или чрез куриер, като същите следва да са постъпили до крайния срок за подаване на офертите.

Търгът ще се проведе на 37 (тридесет и седмия) ден от датата на публикуване на обявлението от 14.30 часа в сградата на ДП „Пристанищна инфраструктура” - Главно управление, с адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет.4.

Лице за контакти: Мая Казакова - Ръководител отдел „ИАС” в клон – Териториално поделение Варна на ДП „Пристанищна инфраструктура”, телефон за връзка: 052 684 602.