Подмяна на батерии на UPS, допълнителни разширения към тях и резервно захранване на релейни трасета по проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС - фаза 1”

20 Юли 2017

Статус: Възложена

Вид: Доставка

Настоящата обществена поръчка е с предмет доставка на батерии на UPS, допълнителните разширения към тях и резервно захранване на релейни трасета по проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС – фаза 1“ и последващо изкупуване на излезлите от употреба батерии на Възложителя.

Пълното описание на техническите характеристики и изискванията за изпълнение на поръчката са посочени в Техническата спецификация.

Срокът за изпълнение на доставката е до 30 (тридесет) дни, считано от датата на сключване на договор.

Прогнозна стойност на поръчката: до 35 000 (тридесет и пет хиляди) лева, без ДДС.