Ремонт на зоната между жп коловози източен кей и жп коловози тилов път на пристанищен терминал Русе-изток

31 Август 2017

Статус: Възложена

Вид: Строителство

Настоящата обществена поръчка има за предмет извършване на ремонт на настилката в зоната между жп коловози източен кей и жп коловози тилов път на пристанищен терминал Русе-изток, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе. Зоната, в която ще се извърши ремонт на настилката обхваща площ от 1220 м2. Ремонтните работи се състоят в полагане на стоманобетонова настилка, която да се изгради на полета от бетонови плочи, максимално унифицирани. Настилката да се изпълни с напречен наклон 1% в посока на монтираните тротоарни бордюри. В надлъжна посока настилката следва наклона на коловозите. Предвидените за изпълнение ремонтни дейности попадат в хипотезата на чл. 151 от Закона за устройство на територията и за тях не е необходимо издаване на разрешение за строеж.