Подобряване условията на корабоплаване в района на кейово място 1А на Пристанищен терминал Варна Запад

28 Февруари 2018

Статус: Прекратена

Вид: Строителство

Настоящата поръчка предвижда извършване на драгажни работи в акваторията на корабно място 1А в пристанищен терминал „Варна Запад” до параметри, необходими за безопасното маневриране и приставане на предвидените за обработка кораби, и изграждане и монтиране на втора плаваща котва. Площта за коригиране на дъното на акваторията възлиза на 8000 м2. Дълбочината на акваторията, която трябва да се осигури, е на кота -10,90 черноморска система (-11,18 БС), а допустимата прекопка е 0,4 м под зададената кота. Обемът на изкопните земни маси е около 67 000 м3 без допустими прекопки, който е определен на база извършените от ДППИ и показани на приложения чертеж хидрографски промери. Котите на чертежа са в Черноморска система. Земните маси за драгиране са I-ва категория — торф, III-та категория — тиня и IV-та категория — глина. Депонирането на изкопните маси ще се извършва на регламентирани от компетентните органи депа, като осигуряването му е задължение на изпълнителя.