Рехабилитация на трафопостове №№ 1, 2 и 3 страна НН и на трафопост №3 страна СрН, Пристанищен терминал Русе-запад

10 Април 2018

Статус: Изпълнена

Вид: Строителство

Предвидените работи за обекта включват: извършване на рехабилитация на трафопостове ТП№1, ТП№2 и ТП №3 на страна ниско напрежение (НН), както и на Трафопост №3 на страна СрН.
За реализирането на обекта, предварително е изработен и съгласуван работен проект.
Конкретните видове ремонтни дейности са посочени в приложените Техническа спецификация и количествена сметка.