Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. „Софроний Врачански“ № 25

11 Април 2018

Статус: Затворена

Вид: Други

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и в изпълнение на Заповед № ПД-74/ 30.03.2018 г. и Решение № РТ-5/ 30.03.2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А:

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. „Софроний Врачански“ № 25, предоставен за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура”, представляващ 64,80% (шестдесет и четири цяло и осемдесет стотни процента) идеални части от сграда, състояща се от сграда на три етажа, с идентификатор 10135.1506.719.1  по кадастралната карта и кадастрални регистри на  гр. Варна, с обща застроена площ от 119 кв.м., както и от сграда пристройка на четири етажа, с идентификатор 10135.1506.719.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, с обща застроена площ 38 кв.м., изградени в поземлен имот с идентификатор 10135.1506.719, при граници на обекта: ул. „Софроний Врачански“, самостоятелни обекти с идентификатори: 10135.1506.717 и 10135.1506.798, ул. „Габрово“, описани в акт за частна държавна собственост № 8143 от 03.02.2012 г.

Началната тръжна цена за продажба на имота е в размер на 285 000 лв. (двеста осемдесет и пет хиляди лева), без ДДС. Всички разходи по прехвърляне на имота, в т.ч. данъци, такси и режийни разноски са изцяло за сметка на купувача.

Депозитът за участие в търга е в размер на 1 425 /хиляда четиристотин двадесет и пет/ лева, вносим в срок до 14.05.2018 г. по разплащателна сметка на ДП „Пристанищна инфраструктура” БАНКА ЦКБ АД КЛОН ХИМИМПОРТ, IBAN BG39CECB97901043052800 BIC CECBBGSF.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува от 9.00 часа до 17.30 часа до 11.05.2018 г. на цена в размер 30,00 /тридесет/ лева, с включен ДДС и се заплаща по банков път, по разплащателна сметка на ДП „Пристанищна инфраструктура”, БАНКА ЦКБ АД, КЛОН ХИМИМПОРТ, IBAN BG39CECB97901043052800, BIC CECBBGSF.

Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Тръжната документация се получава срещу представен документ за заплатена цена за документацията в отдел „Финансов” в сградата на ДП „Пристанищна инфраструктура” с адрес:              гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет.4, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.

Краен срок за подаване и приемане на заявление за участие в търга до 17.30 часа на 16.05.2018 г. в деловодството на ДП „Пристанищна инфраструктура”, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4. Заявления могат да бъдат подавани и по пощата или чрез куриер, като същите следва да са постъпили до крайния срок за подаване на офертите.

Търгът ще се проведе на 18.05.2018 г. от 14.30 часа в сградата на ДП „Пристанищна инфраструктура” - Главно управление, с адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4.

Оглед на имота може да се извърши след закупуване на тръжната документация и срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация. Огледът се извършва до 16.05.2018 г. след предварително съгласуване с Клон - териториално поделение Варна, тел. 052 684 602, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа.

Лице за контакти: Мая Казакова - Ръководител отдел „ИАС” в Клон – териториално поделение Варна на ДП „Пристанищна инфраструктура”, телефони за връзка: 052 684 611;                            052 684 602.