Търг с тайно наддаване за отдаване под наем по позиции на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ сграда с идентификатор 07079.618.1019.17 по КККР на гр. Бургас – Хале за ветроходен център и нуждите на „Пилотска станция-Бургас”

12 Април 2018

Статус: Затворена

Вид: Други

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

На основание чл. 16, ал. 5, във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост,                чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № РД-12-17/03.04.2018 г. на Генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А:

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем по позиции на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ сграда с идентификатор 07079.618.1019.17 по КККР на гр. Бургас –  Хале за ветроходен център и нуждите на „Пилотска станция-Бургас” със застроена площ 197 кв. м, масивна конструкция, на два етажа, с предназначение: административна делова сграда, състояща се от два самостоятелни обекта, разположена на територията на Пристанищен терминал Бургас-Изток,  както следва:

Позиция 1: част „Ветроходен център“

Самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.1019.17.1 по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК – „Ветроходен център“, със застроена площ 192, 94 кв. м, на две нива.  Срок за отдаване под наем - 5 /пет/ години за месеците от май до октомври (от 01.05. до 31.10) на всяка календарна година.

Обектът може да се ползва само съобразно предназначението му -  за извършване на делова и административна дейност.

Позиция 2: част „Пилотска станция-Бургас”

Самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.1019.17.2 по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК – „Пилотска станция - Бургас“, със застроена площ 200,16 кв. м, на две нива. Срок за отдаване под наем -5 /пет/ години.

Обектът може да се ползва само съобразно предназначението му -  за извършване на делова и административна дейност.

Търгът ще се проведе на 21.05.2018 г. от 14.30 часа в сградата на Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас” на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”- гр. Бургас, ул. „Ал. Батенберг” 1, ет. 4, заседателна зала, при:

- Първоначална месечна наемна цена на обектите по позиции:

За Позиция 1: част Ветроходен център - 1240,40 лева /хиляда двеста и четиридесет лева и 40 стотинки/, без ДДС;

За Позиция 2: част „Пилотска станция-Бургас” - 1240,40 лева /хиляда двеста и четиридесет лева и 40 стотинки/, без ДДС;

- Депозит за участие:

По Позиция 1: част „Ветроходен център“ - 30 /тридесет/ лева;

По Позиция 2: част „Пилотска станция-Бургас” - 30 /тридесет/ лева.

- Цена на тръжна документация в размер на 15 (петнадесет) лева, платима по банков път по банковата сметка на Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас“ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”:

БАНКА ЦКБ АД - клон БУРГАС

IBAN BG06 CECB 9790 1043 0564 01,

SWIFT BIC CECBBGSF

Краен срок за внасяне на депозита:17.05.2018 г.

Тръжната документация се получава срещу представен документ за заплатена цена за документацията в сградата на Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас” на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”- гр. Бургас, ул. „Ал. Батенберг” 1, ет. 4, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч., до 14.05.2018 г. следващ деня на публикуване на обявата. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Заявления за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас” на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, до 16:00 часа на 17.05.2018 г.   Заявленията могат да бъдат подавани и по пощата или чрез куриер, като същите следва да са постъпили до крайния срок за подаване на заявления.

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа до 17.05.2018 г. само след закупуване на тръжната документация и срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация. Времето за извършване на огледа се съгласува предварително.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Бургас, ул. „Ал. Батенберг” 1, ет. 4, тел.: 056/ 876 897; 056/ 876 880, факс: 056/ 876 881, Димитър Николов – ръководител отдел „Инфраструктура, акватория и СНО“, Клон - Териториално поделение „Пристанище Бургас” на ДП „Пристанищна инфраструктура”.