Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. „Съборни“ № 25

18 Септември 2018

Статус: Затворена

Вид: Други

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и в изпълнение на Заповед № ПД-259/ 31.08.2018 г. и Решение № РТ-48/ 31.08.2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А:

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. „Съборни“ № 25, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1504.126.1.3 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Варна, със застроена площ от 143 кв.м, заемащ втория етаж от двуетажна административна сграда с идентификатор 10135.1504.126.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, заедно с 60% (шестдесет процента) идеални части от общите части на сградата, при граници на обекта: на същия етаж-няма, под него самостоятелни обекти с идентификатори 10135.1504.126.1.2 и 1035.1540.126.1.1, над обекта 10135.1504.126.1.4, заедно с 60% (шестдесет процента) идеални части от правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 10135.1504.126, целият с площ от 457 кв.м, при граници на имота: ПИ 10135.1504.124, ПИ 10135.1504.125, ПИ 10135.1504.128, ПИ 10135.1504.127 и ПИ 10135.1504.117, описани в акт за частна държавна собственост № 8004 от 01.11.2011 г., издаден от Област Варна.

Началната тръжна цена за продажба на имота е в размер на 140 200 лв. /сто и четиридесет хиляди и двеста лева /, без ДДС. Всички разходи по прехвърляне на имота, в т.ч. данъци, такси и режийни разноски са изцяло за сметка на купувача.

Депозитът за участие в търга е в размер на 701 лв. /седемстотин и един лева/, вносим в срок до 19.10.2018 г. по разплащателна сметка на ДП „Пристанищна инфраструктура” БАНКА ЦКБ АД, КЛОН ХИМИМПОРТ, IBAN BG39CECB97901043052800, BIC CECBBGSF.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува от 9.00 часа до 17.30 часа до 18.10.2018 г. Цената на тръжната документация представлява невъзвръщаема сума от 30,00 /тридесет/ лева, с включен ДДС и се заплаща по банков път, по разплащателна сметка на ДП „Пристанищна инфраструктура”, БАНКА ЦКБ АД, КЛОН ХИМИМПОРТ, IBAN BG39CECB97901043052800, BIC CECBBGSF.

Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Тръжната документация се получава срещу представен документ за заплатена цена за документацията в отдел „Финансов” в сградата на ДП „Пристанищна инфраструктура” с адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет.4, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.

Краен срок за подаване и приемане на заявление за участие в търга до 17.30 часа на 23.10.2018 г. в деловодството на ДП „Пристанищна инфраструктура”, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4. Заявления могат да бъдат подавани и по пощата или чрез куриер, като същите следва да са постъпили до крайния срок за подаване на офертите.

Търгът ще се проведе на 25.10.2018 г. от 14.30 часа в сградата на ДП „Пристанищна инфраструктура” - Главно управление, с адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4.

Оглед на имота може да се извърши след закупуване на тръжната документация и срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация. Огледът се извършва до 23.10.2018 г. след предварително съгласуване с Клон - териториално поделение Варна, тел. 052 684 602, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа.

Лице за контакти: Мая Казакова - Ръководител отдел „ИАС” в Клон – териториално поделение Варна на ДП „Пристанищна инфраструктура”, телефони за връзка: 052 684 611; 052 684 602.