Рехабилитация на вертикална южна кейова стена в Пристанищен терминал Русе-запад, ІІ-ри участък

20 Май 2019

Статус: Възложена

Вид: Строителство

Вертикалната южна кейова стена в Пристанищен терминал Русе-запад, ІІ-ри участък е с обща дължина 470 метра. Стената е стоманобетонова и е укрепена в основата си с бетонов блок и заскалявка. Отбивните съоръжения са изпълнени от четири хоризонтални реда дървени греди от твърда широколистна дървесина със сечение, 22/22 см. Гредите са фиксирани към вертикалната стена със стоманени болтове.
Вследствие на дългогодишната експлоатация, заскалявката пред опорния блок на южната вертикална кейова стена е извлечена. В по-голямата си част опорният блок е подкопан, образували са се големи каверни, като на места е компрометиран и подложния бетон.
Отбивните съоръжения (дървените греди) в зоната на 20-то корабно място почти изцяло липсват, като единичните останали са силно прогнили.
През 2018 година е извършен ремонт на участъци от опорния блок с обща дължина 115 м и частична заскалявка.
За предотвратяване на аварии е необходимо да бъдат извършени ремонтни работи, изразяващи се в разбиване и премахване на компрометирания подложен бетон, запълване на образувалите се каверни с бетон В20 със съответните кофражни работи, възстановяване на заскалявката пред опорния блок и възстановяване на отбивните съоръжения.
Ремонтните работи да се изпълнят в обем, посочен в прогнозната количествена сметка.
Образувалите се каверни да се запълнят с изливане на бетон клас В-20. Преди изливане на бетона е необходимо предварително да се извърши щателно почистване на местата, като се разбие и отстрани компрометирания подложен бетон и се направи кофраж.
За укрепване на опорния блок е необходимо да се възстанови заскалявката с взривена скална маса от късове с тегло 50-100 кг. След насипването е необходимо да се извърши ръчно подреждане и уплътняване с късове с тегло 5-40 кг.
Възстановяването на отбивните съоръжения да се извърши с греди от твърда широколистна дървесина, със сечение 22/22 см. Преди монтажа на гредите, същите да се обработят с импрегнатор за защита на дървесина от плесени, термити, дърворазрушаващи насекоми и гъби.
Ремонтните работи по заскаляването и запълването на каверните под опорния блок на кейовата стена да се извършват при ниво на водата не по-високо от + 0,00, а монтажа на отбивните съоръжения при ниво на водата не по-високо от + 1,00 м, отчетени по рейката на водомерен пост Русе.
Всички генерирани отпадъци от дейностите по строително-монтажните работи са отговорност на Изпълнителя, който се ангажира да ги обезвреди по подходящ и щадящ околната среда начин.
Конкретните видове дейности са посочени в Техническата спецификация и прогнозната количествена сметка.