Възстановяване на проектните параметри на настилки 3 и 4 к. м., Пристанище Варна Запад

20 Май 2019

Статус: Възложена

Вид: Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка включва:

— геодезическо заснимане и вертикално планиране,

— демонтаж на отводнителни решетки — 1 040 м,

— натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище,

— почистване на наноси от отводнителни галерии и извозване на сметище — 312 м3,

— демонтаж, натоварване и извозване на депо до 3 000 м на ст. бетонови панели с приблизителни размери 190/370/20 см — 1 296 бр.,

— повдигане на стени на отводнителна галерия до проектно ниво, вкл. кофраж, монтаж на арм. заготовка и дюбелиране, полагане на бетон С12/15, С 30/37 и декофриране — 800 м,

— изграждане на нова отводнителна галерия, вкл. кофраж, монтаж на арм. заготовка и дюбелиране, полагане на бетон С12/15, С 30/37 и декофриране — 240 м,

— доставка и полагане на стоманобетонови плочи 0.45/1.00/0.15 метра за отводнителните галерии — 1 040 бр.,

— разбиване на стоманобетонови елементи с багер с хидрочук, натоварване и извозване на депо до 3 000 м, вкл. разриване с булдозер — 250 м3 и др.