Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ кафене „Детски научен център“, разположено в района на пристанищен терминал Бургас-изток 1

30 Юли 2020

Статус: Активна

Вид: Други

На основание чл. 16, ал. 5, във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 10, т. 11 от Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, в изпълнение на Заповед № РД-09-84/ 28.07.2020 г. на Генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“, одобрена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А:

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ кафене „Детски научен център“, разположено в района на пристанищен терминал Бургас-изток 1, пристанище Бургас – Зона за обществен достъп, част от самостоятелно обособен обект с идентификатор 07079.618.1081.1.4-ниво едно, находящ се в сграда с кадастрален идентификатор 07079.618.1081.1 по плана и ККР на гр. Бургас в ПИ с кадастрален идентификатор 07079.618.1081 по плана и ККР на гр. Бургас. Срок за отдаване под наем 10 /десет/ години.

Обектът може да се ползва само съобразно предназначението му, а именно за извършване на търговска дейност – за кафене.

Търгът ще се проведе на 08.09.2020 г. от 14.30 часа в сградата на Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас“ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – гр. Бургас, ул. „Ал. Батенберг“ 1, ет. 4, заседателна зала, при:

- Първоначална месечна наемна цена на обекта – 686 (шестстотин осемдесет и шест лева) без ДДС;

- Депозит за участие в търга с тайно наддаване в размер на 50 (петдесет) лева;

- Цена на тръжна документация в размер на 15 (петнадесет) лева с ДДС, платима по банков път по банковата сметка на Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас“ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“:

БАНКА ЦКБ АД – клон БУРГАС

IBAN BG06 CECB 9790 1043 0564 01,

SWIFT BIC CECBBGSF

Краен срок за внасяне на депозита: 31.08.2020 г.

Тръжната документация се получава срещу представен документ за заплатена цена за документацията в сградата на Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас“ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – гр. Бургас, ул. „Ал. Батенберг“ 1, ет. 4, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч., следващ деня на публикуване на обявата (до 31.08.2020 г.). Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Заявления за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас“ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, до 17:30 часа на 03.09.2020 г. Заявленията могат да бъдат подавани и по пощата или чрез куриер, като същите следва да са постъпили до крайния срок за подаване на заявления.

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа до 03.09.2020 г. само след закупуване на тръжната документация и срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация. Времето за извършване на огледа се съгласува предварително.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Бургас, ул. „Ал. Батенберг“ 1, ет. 4, тел.: 056/ 876 880, факс: 056/ 876 881, Донка Димитрова – експерт в отдел „Финансов, статистика и екология“, Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас“ на ДП „Пристанищна инфраструктура“.