Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: - Помещение с площ 25,23кв.м.

09 Ноември 2020

Статус: Затворена

Вид: Други

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 10, т. 11 и т. 12 от Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, в изпълнение на Заповед № РД-12-75/02.11.2020г. на Генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А:

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

- Помещение с площ 25,23кв.м., находящо се в сграда с идентификатор №44238.505.6445.1, застроена върху поземлен имот с идентификатор №44238.505.6445 по КККР на гр. Лом, с административен адрес гр. Лом, ул. „Пристанищна“№21.

Търгът ще се проведе на  11.12.2020г. от 10:00 часа в Административната сграда на Клон-териториално поделение Пристанище Лом, гр. Лом, ул. „Пристанищна“ № 21, 4-ти етаж, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 125,64 (сто и двадесет и пет лева и шестдесет и четири стотинки) без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 12.56 лв. (дванадесет лева и петдесет и четири стотинки) без включен ДДС, вносим до 16.00 часа на 09.12.2020г. по банкова сметка на Клон-териториално поделение Пристанище Лом:

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД,

IBAN: BG54 CECB 9790 1043 0567 01, BIC: CECBBGSF

Тръжна документация за участие в търга се закупува лично или от упълномощено за целта лице от 9:00 часа до 17:00 часа до 09.12.2020г. Цената представлява невъзвръщаема сума в размер на 20 (двадесет) лева, с включен ДДС и се заплаща по горепосочената банкова сметка на Клон-териториално поделение Пристанище Лом. Тръжната документация се получава срещу представен документ за заплатена цена в деловодството на Административната сграда на Клон-териториално поделение Пристанище Лом.

Заявления за участие се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Клон-териториално поделение Пристанище Лом, гр. Лом, ул. “Пристанищна” № 21, в срок до 10.12.2020г., по пощата или чрез куриер, като същите следва да са постъпили до крайния срок за подаване на заявления.

Оглед на обекта може да бъде извършван всеки работен ден от 09:00 до 13:00 ч. в гр. Лом, ул. “Пристанищна” № 21, до последния ден за подаване на заявления, срещу издадено от Клон-териториално поделение Пристанище Лом удостоверение за право на оглед на имота, след предварително съгласуване и в присъствието на представител на ДП „Пристанищна инфраструктура”.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Лом, ул. “Пристанищна” № 21, тел. +359 971 68 378 – Владимир Тодоров Димитров – Домакин-шофьор  в Клон - ТП Пристанище Лом.

Обявата за провеждане на търга е публикувана във в. „България Днес“, бр. 267/09.11.2020г. и във в. „24 Часа“, бр. 280/09.11.2020 г.