Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост: „Офис 4.6.“ на кота +11,60 със застроена площ 81,00 кв.м., находящ се в сграда „Конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи“, с идентификатор 07079.618.1019.18 по КККР на гр. Бургас, разположена на територията на пристанищен терминал Бургас-изток, находяща се в поземлен имот с идентификатор 07079.618.1019 по КККР на гр. Бургас – пристанищен терминал Бургас-изток

28 Юни 2021

Статус: Затворена

Вид: Други

 

На основание чл. 16, ал. 5, във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 10, т. 11 от Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, в изпълнение на Заповед № РД-12-57/ 21.06.2021 г. на Генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“, одобрена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А:

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Офис 4.6.“ на кота +11,60 със застроена площ 81,00 кв.м., в обема на недвижим имот – публична държавна собственост: представляващ сграда с идентификатор 07079.618.1019.18 по КККР на гр. Бургас –„Конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи“ със застроена площ 1700 кв. м, масивна конструкция, на пет етажа, с предназначение: Друг вид обществена сграда, разположена на територията на пристанищен терминал Бургас-изток, находяща се в поземлен имот с идентификатор 07079.618.1019 по КККР на гр. Бургас – пристанищен терминал Бургас-изток.

Срок за отдаване под наем 5 /пет/ години.

Обектите може да се ползват само съобразно предназначението им, а именно за извършване на търговска дейност –  за офис дейности.

Търгът ще се проведе на 04.08.2021 г. от 14.30 часа в сградата на Клон – териториално поделение „Пристанище Бургас“ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – гр. Бургас, ул. „Ал. Батенберг“ 1, ет. 4, заседателна зала, при:

Първоначална месечна наемна цена в размер на 810,00 лева /осемстотин и десет лева/, без вкл. ДДС.:

Депозит за участие в търга с тайно наддаване: е в размер на 50 (петдесет) лева

Цена на тръжна документация в размер на 15 (петнадесет) лева с ДДС, платима по банков път по банковата сметка на Клон – териториално поделение „Пристанище Бургас“ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“:

БАНКА ЦКБ АД – клон БУРГАС

IBAN BG06 CECB 9790 1043 0528 0А,

SWIFT BIC CECBBGSF

 

Краен срок за внасяне на депозита: 29.07.2021 г.

Тръжната документация се получава срещу представен документ за заплатена цена за документацията в сградата на Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас“ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – гр. Бургас, ул. „Ал. Батенберг“ 1, ет. 4, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч., следващ деня на публикуване на обявата (до 28.07.2021 г.). Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Заявления за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Клон – териториално поделение „Пристанище Бургас“ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, до 17:30 часа на 02.08.2021 г. Заявленията могат да бъдат подавани и по пощата или чрез куриер, като същите следва да са постъпили до крайния срок за подаване на заявления.

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа до 02.08.2021г. само след закупуване на тръжната документация и срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация. Времето за извършване на огледа се съгласува предварително.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Бургас, ул. „Ал. Батенберг“ 1, ет. 4, тел.: 056/ 876 880, факс: 056/ 876 881, Валентина Косева – счетоводител  отдел ДУЗОД, Клон – ТП „Пристанище Бургас“ на ДППИ.