Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост

10 Юли 2023

Статус: Активна

Вид: Други

На основание чл. 16, ал. 5 и чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от ППЗДС, чл. 10, т. 11 от Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, в изпълнение на Заповед № РД-12-62/28.06.2023 г. на Генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“, одобрена от Министъра на транспорта и съобщенията

 

О Б Я В Я В А:

 

           Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост, представляващ „Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.618.1019.17.1 по КККР на гр. Бургас, със застроена площ 192, 94 кв. м, на две нива”, в обема на недвижим имот – публична държавна собственост: представляващ сграда с идентификатор 07079.618.1019.17 по КККР на гр. Бургас на два етажа, разположена на територията на Пристанищен терминал Бургас Изток-1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 07079.618.1019 по КККР на гр. Бургас.

           Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години.

           Обектът може да се ползва само съобразно предназначението му, а именно за извършване на делова и административна дейност.

           Търгът ще се проведе на 16.08.2023 г. от 14.30 часа в сградата на Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас“ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – гр. Бургас, ул. „Ал. Батенберг“ 1, ет. 4, заседателна зала,.

            Първоначалната месечна наемна цена на обекта е в размер на 1267,00 лева /хиляда двеста шестдесет и седем лева/ без вкл. ДДС, съответно 1520,40 (хиляда петстотин и двадесет лева и четиридесет ст.) лв с ДДС.

            Определеният депозит за участие в търга е в размер на 1267,00 лева /хиляда двеста шестдесет и седем лева/ без вкл. ДДС, съответно 1520,40 (хиляда петстотин и двадесет лева и четиридесет ст.) лв с ДДС.

           Стъпката за наддаване е 5% от обявената начална цена, съответно 63,35 лв. /шестдесет и три лева и тридесет и пет ст./ без вкл. ДДС.

Цената на тръжната документация е в размер на 15 (петнадесет) лева с ДДС, платима по банков път по банковата сметка на Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас“ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“:

            БАНКА ЦКБ АД – клон БУРГАС

            IBAN BG06 CECB 9790 1043 0564 01          

            SWIFT BIC CECBBGSF

Краен срок за внасяне на депозита: 14.08.2023 г.

Тръжната документация се получава срещу представен документ за заплатена цена за документацията в сградата на Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас“ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – гр. Бургас, ул. „Ал. Батенберг“ 1, ет. 4, всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч., следващ деня на публикуване на обявата (до 14.08.2023 г.). Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Заявления за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас“ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, до 17:30 часа на 14.08.2023 г. Заявленията могат да бъдат подавани и по пощата или чрез куриер, като същите следва да са постъпили до крайния срок за подаване на заявления.

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа до 14.08.2023 г. само след закупуване на тръжната документация и срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация. Времето за извършване на огледа се съгласува предварително.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Бургас, ул. „Ал. Батенберг“ 1, ет. 4, тел.: 056/ 876 880, факс: 056/ 876 881, Петър Меранлиев– ръководител  отдел „ДУЗОД“, Клон-ТП Пристанище Бургас на ДП „ПИ“.