Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост, представляващ „Офис 4“ със застроена площ 15,75 кв.м., находящ се на първи етаж в административна сграда с КИД 07079.831.1.39 (стар идентификатор: 07079.831.1.1) в пристанищен терминал „Росенец“, част от пристанище за обществен транспорт Бургас.

10 Януари 2024

Статус: Активна

Вид: Други

На основание чл. 16, ал. 5 и чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от ППЗДС, чл. 10, т. 11 от Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, в изпълнение на Заповед № РД-12-3/03.01.2024 г. на Генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“, одобрена от Министъра на транспорта и съобщенията

 

О Б Я В Я В А:

 

           Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост, представляващ „Офис 4“ със застроена площ 15,75 кв.м., находящ се на първи етаж в административна сграда с КИД 07079.831.1.39 (стар идентификатор: 07079.831.1.1) в пристанищен терминал „Росенец“, част от пристанище за обществен транспорт  Бургас.

           Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години.

           Обектът може да се ползва само съобразно предназначението му, а именно -  за извършване на офис дейности.

           Търгът ще се проведе на 16.02.2024 г. от 14.30 часа в сградата на Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас“ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – гр. Бургас, ул. „Ал. Батенберг“ 1, ет. 4, заседателна зала,.

Първоначалната месечна наемна цена на обекта е в размер на 179,00 /сто седемдесет и девет лв./ лв. без вкл. ДДС, съответно 215,00 (двеста и петнадесет лв.) лв. с ДДС.

Определеният депозит за участие в търга е в размер на 179,00 /сто седемдесет и девет лв./ лв. без вкл. ДДС, съответно 215,00 (двеста и петнадесет лв.) лв. с ДДС.

Стъпката за наддаване е 10% от обявената начална цена, съответно 17,90 /седемнадесет лв. и деветдесет ст./ лв. без вкл. ДДС.

Цената на тръжната документация е в размер на 15 (петнадесет) лева с ДДС, платима по банков път по банковата сметка на Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас“ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“:

            БАНКА ЦКБ АД – клон БУРГАС

            IBAN BG76 CECB 9790 1043 0528 0А,

            SWIFT BIC CECBBGSF

Краен срок за внасяне на депозита: 14.02.2024 г.

Тръжната документация се получава срещу представен документ за заплатена цена за документацията в сградата на Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас“ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – гр. Бургас, ул. „Ал. Батенберг“ 1, ет. 4, всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч., следващ деня на публикуване на обявата (до 14.02.2024 г.). Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Заявления за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас“ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, до 17:30 часа на 14.02.2024 г. Заявленията могат да бъдат подавани и по пощата или чрез куриер, като същите следва да са постъпили до крайния срок за подаване на заявления.

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа до 14.02.2024 г. само след закупуване на тръжната документация и срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация. Времето за извършване на огледа се съгласува предварително.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Бургас, ул. „Ал. Батенберг“ 1, ет. 4, тел.: 056/ 876 880, Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас” на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.

 

Решение за класиране