Закупуване на офис мебели - материални активи за оборудване на офисите по ОПТ

12 Ноември 2014

Предмет на настоящата поръчка е доставката и монтажа на място на нови офис мебели за обзавеждането на помещенията в обект „Преустройство и промяна на предназначението на едноетажна сграда над подземен гараж от «Столова и кухненски помещения» в «Офис»" за нуждите на екипите, които са ангажирани в процеса на подготовка и управление на проектите по ОПТ с бенефициент в ДП „Пристанищна инфраструктура".

В рамките на същия проект понастоящем са приключили строителните и ремотните работи по преустройството на партерното ниво на масивната едноетажна административна сграда със сутерен (бивша столова)   - държавна собственост, предоставена за управление на предприятието, находяща се на ул. „Шипченски проход" № 69 в офиси, архив и сервизни помещения. Нивото е със застроена площ 681.10 м2 и застроен обем: 2091 м3. Предстои провеждането на процедура по въвеждане на строежа в експлоатация. Същевременно преустроените помещения следва да бъдат обзаведени и оборудвани, така че да осигуряват нормални и безопасни условия на труд на екипите,   които са ангажирани в процеса на подготовка и управление на проектите по ОПТ с бенефициент ДП „Пристанищна инфраструктура" и да отговарят на съвременните функционално-естетически и санитарно-хигиенни изисквания.