Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР във връзка с изпълнение на обект „Инженеринг за ремонтни дейности на Вълнолом Варна – първи етап от възстановителните дейности

28 Октомври 2014

Предмет на настоящата поръчка е избор на Консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, с комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ,

при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор на СМР във връзка с изпълнение за проект: "Инженеринг за ремонтни дейности на Вълнолом Варна – първи етап от възстановителните дейности".