Доставка и монтаж на два нови пътнически асансьори за административната сграда на бул. „Шипченски проход“ № 69, гр. София

29 Февруари 2016

Административната сграда, находяща се в гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69 се стопанисва от ДП „Пристанищна инфраструктура”, Агенция за ядрено регулиране, Съвет за електронни медии и Комисия за регулиране на съобщенията. На основание чл. 8, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), ведомствата, стопанисващи сградата са взели решение за общо провеждане на обществената поръчка и възлагането й чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП от името на ДП „Пристанищна инфраструктура” като възложител. Обществената поръчка включва следните дейности: - Доставка на 2 (два) броя нови пътнически електрически асансьори със събирателно управление в двете посоки и товароподемност 450 кг полезен товар за горепосочената обществена сграда; - Демонтаж на съществуващите стари електрически асансьори с товароподемност 450 кг и 9 (девет) спирки; - Монтаж, пускане в експлоатация и регистрация на новите асансьори.