Проектиране и строителство на хале за Ветроходен център и нуждите на "Пилотска станция - Бургас"

02 Март 2016

Предметът на поръчката е „Проектиране и строителство на хале за ветроходен център и нуждите на „Пилотска станция-Бургас” на терминал Бургас изток-1 в пристанище Бургас” включва ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЕКТ Изработването и съдържанието на работният проект да се изпълни в съответствие с техническата спецификация и с изискванията на чл. 23 и чл. 24 от Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, да се окомплектова в 5 /пет/ екземпляра и 2/два/ на CD. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР Изпълнителят следва да извърши предвидените СМР по предмета на поръчката въз основа на изготвените в рамките на тази обществена поръчка, съгласувани и одобрени работен проект и Техническата спецификация.