Рехабилитация на кей 8 корабно място" пристанище Бургас

02 Март 2016

Предметът на поръчката е „Рехабилитация кей на 8-мо корабно място, Пристанище Бургас”, включва предвидените строително-монтажните работи, които е необходимо да се извършат от строителя, за да бъде извършена рехабилитация на кейовата стена са: •Демонтаж, почистване и сортиране на съществуваща настилка от тротоарни плочи; •Демонтаж, почистване и сортиране на гранитни блокове на стъпала с р-ри 105/35/15; •Разбиване на стоманобетон; •демонтиране на винкела за ръб кей по дължина; •изкоп с багер на задблоковия материал и извозване до сметището •извозване земни маси на депо; •доставка бетон С25/30 СУ, насипване в ютени чували и подреждане от страна море •Кофраж – за кейовата стена •изработка и монтаж армировка ст. b235(ai), b420(аiii) за кейова стена, . •Полагане на сулфатоустойчив бетон С25/30 за кейови стени •направа на задблокова заскалявка – ВСМ •пласт от трошен камък 40/120- вкл. Уплътняване •пласт от трошен камък 0/63- вкл. Уплътняване •Кофраж за основа на стъпала •Полагане на PVC фолио •изработка и монтаж армировка ст. b235(ai), за настилка •винкел по ръба на кея 100/100/10- вкл. Пробиване на отвори, монтаж анкери и заварки, грундиране с антикорозионен гунд,боядисване. •Полагане на сулфатоустойчив бетон С25/30 за настилка d=10см и основа стъпала d=10см •Направа на настилка от тротоарни плочи 40/40 •монтаж на гранитни блокове за стъпала Изпълнителят следва да извърши предвидените СМР по предмета на поръчката въз основа на изготвените в рамките на тази процедура, съгласувани и одобрена Техническата спецификация и КСС.