Предоставяне на консултантски услуги по изпълнение на проект „ANNA – Advanced National Networks for Administrations” за: подготовка, проучване, програмиране и внедряване на пилотен проект на система за информационно осигуряване на планирането на маневрите в пристанищата. Предлагане на мерки за усъвършенстване на нормативната, организационната и/или техническата среда, в случай на установяването им в процеса на внедряване на системата

27 Юни 2014

Статус: Изпълнена

Вид: Услуга

Предметът на обществената поръчка включва предоставяне на консултантски услуги по изпълнение на следните дейности:

1. подготовка, проучване, програмиране и внедряване на пилотен проект на система за информационно осигуряване планирането на маневрите в пристанищата; 2. предлагане на мерки за усъвършенстване на нормативната, организационната и/или техническата среда, в случай на установяването им в процена на внедряване на системата. Поръчката включва изпълнението на двете пряко свързани една с друга, разнопосочни дейности, водещи до цялостно комплексно решение.