Присъединяване към разпределителната електрическа мрежа на „Радиорелейна станция Горни Цибър“ – ПИ № 017075, до местност „До село“ в землището на Горни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана

02 Юни 2017

Статус: Възложена

Вид: Строителство

„Присъединяване към разпределителната електрическа мрежа на „Радиорелейна станция Горни Цибър“ – ПИ № 017075, до местност „До село“ в землището на Горни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана“. Настоящата обществена поръчка има за предмет извършване на следните строително–монтажни работи, подробно описани в Техническата спецификация (Приложение № 2 към Указанията) и приложената към нея прогнозна количествена сметка на видовете работи: комплексна доставка и монтаж на нов трафопост - БКТП 25кVА, 20/0.4кV в ПИ 017075, ЕКАТТЕ 16639 в землището на с. Горни Цибър Община Вълчедръм, за който имот на ДП „Пристанищна инфраструктура“ е учредено безвъзмездно право на ползване върху общински недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Договор № 63 от 15.07.2015г.; изграждане на подземна кабелна линия 20кV (средно напрежение) от съществуващ стълб на въздушен електропровод 20kV „Жира“ от ПС „Вълчедръм“ (последен стълб до ТП 1 в с. Горни Цибър) до новия трафопост тип БКТП в ПИ 017075; Трасето на захранващия кабел преминава през имоти - общинска собственост, за които на ДП „Пристанищна инфраструктура“ е учредено право на прокарване с Решение № 82/2016 г. на Общинския съвет и Заповед № 1487 от 29.11.2016г. на Кмета на Община Вълчедръм. изграждане на подземни кабелни линии ниско напрежение в ПИ 017075. Във връзка с реализирането на обекта са разработени, съгласувани и одобрени инвестиционни технически проекти по части: „Електро и пожарна безопасност”, „Строителни конструкции”, „Геодезия”, „ВОБД”, „ПБЗ” и „ПУСО”, издадено е Разрешение за строеж № 3 от 31.03.2017 г., което е влязло в сила. Обектът е трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗУТ и чл. 6, ал. 2, т. 6 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи – електропроводи до 35kV включително и трансформатори до 16МVA. Предвид категорията, Възложителят е сключил договор за строителен надзор, в чийто предмет влизат следните консултантски услуги по смисъла на ЗУТ: а) извършване на оценка за съответствие на техническите инвестиционни проекти за обекта със съществените изисквания към строежите и изготвяне на комплексен доклад за извършената оценка за съответствие на проектите и б) упражняване на строителен надзор.