ИЗГОТВЯНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД И РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ DBS GATEWAY REGION № DTP1-050-3.1, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „ДУНАВ“ 2014 - 2020 Г., ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ИЗГОТВЯНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПЛАНОВЕ И СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДУНАВСКО-ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН“ И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ИЗГОТВЯНЕ НА РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА РЕГИОНА НА РЕКА ДУНАВ“

12 Януари 2018

Статус: Изпълнена

Вид: Услуга

Предмет на настоящата поръчка е извършването на проучване и изготвяне на национален доклад за съществуващите планове и стратегии за развитие на Дунавско- Черноморския регион, както и на регионален план за действие за региона на река Дунав във връзка с изпълнението на предвидените дейности в рамките на Работен пакет 4 „Пътна карта“ по Проект „Regional and Transport Development in the Danube - Black Sea Region Towards a Transnational Multiport Gateway Region” (DBS Gateway Region) № DTP 1-050-3.1, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 - 2020 г. (Програма „Дунав“ 2014-2020 г.). Националният доклад и регионалният план са свързани с изпълнението на дейност 4.1. „Пътна карта“ и дейност 4.2. „Регионални планове за действие“ по Проекта.

Предмет на обособена позиция № 1:

Националният доклад за съществуващите планове и стратегии за развитие на Дунавско-Черноморския регион следва да бъде изготвен въз основа на извършено проучване на съществуващите регионални, национални, европейски и международни планове и стратегии за развитие на региона река Дунав - Черно море. Докладът следва да кореспондира с оперативните цели, заложени в стратегическия документ „Обща визия 2040“, разработени в рамките на Работен пакет 3 „Анализ на потенциала“ от Проекта, както и да анализира съществуващите политики, стратегии и планове, свързани с развитието на речния, железопътния и сухоземния транспорт в Дунавско-Черноморския регион.

Специфичните цели, за изпълнението на които следва да се съдържа информация в доклада, са подробно посочени в Техническата спецификация по обособена позиция № 1 - част III. 1. от документацията за поръчката.

Предмет на обособена позиция № 2:

Регионалният план за развитие на региона на река Дунав представлява ключов документ.

Планът следва да е в съответствие с регионалната политика на Европейския съюз и с националните цели за регионално развитие, като отразява и специфичните условия и потенциал за развитие на този регион.

Целта на плана е да допълва/предлага мерки, които не са включени в стратегическите документи, проучвани в рамките на дейност 4.1 от Проекта - изготвянето на национален доклад по обособена позиция № 1, както и да описва конкретни действия с цел да се ускори реализирането на вече съществуващите мерки, посочени в проучваните стратегически документи по дейност 4.1.

Минималният обхват на плана и на ключовите действия, заложени в него, са подробно посочени в Техническата спецификация по обособена позиция № 2 - Част III.2. от документацията за поръчката.