Инженеринг – проектиране и реконструкция на открити площи в района на северен кей в пристанищен терминал Русе-изток

11 Октомври 2018

Статус: Възложена

Вид: Строителство

Настоящата обществена поръчка има за предмет: • Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект; • Съгласуване на инвестиционния проект с всички необходими институции, вкл. с Възложителя; • Получаване на Разрешение за строеж; • Доставка на необходимите материали и оборудване; • Строително-монтажни работи и контролни и приемни измервания и изпитания; • Съставяне на строителни книжа, изработване на изпълнителни и екзекутивни документации и цифров модел; • Всички дейности по приемането на строежа с Протокол обр. 15 и получаване на Разрешение за ползване и/или удостоверение за въвеждане в експлоатация; • Извършване на авторски надзор по време на строителството; • Дейности по време на гаранционния период на строително-монтажните работи съгласно изискванията на Възложителя. Изпълнението на обекта, ще се осъществява, съгласно изискванията на изработения и съгласуван Технически проект и издадените разрешителни за строеж. Пълният обем и видове строително-монтажни работи, ще бъдат посочени в прогнозната количествена сметка, изготвена с работния проект.