Доставка на тилова механизация на пристанищен терминал Русе – Запад

14 Февруари 2019

Статус: Прекратена

Вид: Доставка

Предметът на настоящата поръчка е доставка и привеждане в експлоатация на два броя нови неупотребявани вилкови повдигачи на територията на пристанищен терминал Русе-Запад. С оглед осигуряване на безопасни условия на труд при извършване на товаро-разтоварни дейности, вилковите повдигачи следва да бъдат произведени не по-рано от 2018 г. и да са осигурени с подходящи защитни приспособления и системи, които да осигуряват безопасността и здравето на работещите, а именно стабилизационна система в завой – активен стабилизатор на управляемия мост, както и система за предотвратяване на нестабилност на товара – активна система за контрол на мачтата. Конкретните технически параметри на вилковите повдигачи са посочени в Част III. Техническа спецификация.