Закупуване на многолъчев ехолот и програмна апаратура, Пристанище Варна

28 Февруари 2019

Статус: Изпълнена

Вид: Доставка

Основна цел на настоящата поръчка: закупуване на многолъчев ехолот и програмна апаратура.

За изпълнение целите на настоящата поръчка се включват доставки и дейности, както следва:

— инструменти и измервателна апаратура,

— доставка на компютърна система и свързания с нея хардуер и системен и приложен софтуер съобразно техническите изисквания за управление и настройка на системите;

— токозахранване и защити, включващи захранващи UPS устройства и обезопасяване на оборудването от повреда,

— всички допълнителни части и модули, нужни за инсталирането на работоспособна система, както това се изисква от техническите изисквания,

— документация и обучение на персонала.

Поръчката включва доставка на напълно функционален преместваем комплекс, състоящ се от многолъчев ехолот с прилежащи сензори, оборудване и софтуер за извършване на батиметрични замервания в акваторията на черноморските пристанища.

Въпреки че самият многолъчев ехолот (МЛЕ) е най-важната част от системата за многолъчево ехолотиране, той не може да работи самостоятелно. За правилното и надеждното му функциониране към него е необходимо да са свързани „жизнено“ необходими елементи, чиито параметри трябва да са адекватни на тези на многолъчевия ехолот, за да бъде постигната точността, плътността и резолюцията на хидрографските промери, заложени като базови в самия многолъчев ехолот. Тези елементи са:

— многолъчев ехолот,

— сензор за измерване на скоростта на звука във вода в приантенното пространство,

— инерциална навигационна система със сензор за движение,

— прибор за измерване на скоростта на звука във водната колона,

— преносим компютър,

— монитор,

— UPS.

Предлаганото от участника специализирано оборудване трябва да бъде ново, неупотребявано и нерециклирано. Изделията да не са прототипи и да са в серийно производство мин. 12 месеца преди датата на обявяване на процедурата. Оборудването трябва да притежава декларация за съответствие с приложимите стандарти.

Изпълнителят трябва да гарантира, че всички елементи са интегрирани така, че апаратурата работи надеждно и качествено и събраните данни от всички компоненти са в синхрон, т.е. за всеки излъчен импулс от МЛЕ да се получават и/или изчисляват съответните координати при отчитане на поправките от сензорите за измерване на вертикалните и хоризонтални движения и курса на плавателния съд.

Офертата да дава пълно и комплексно решение в съответствие със заложените параметри в техническата спецификация:

— доставка на заявеното оборудване и съпътстващите елементи и сензори,

— монтиране на оборудването на плавателен съд, свързването и въвеждането в експлоатация на апаратурата,

— тестване и настройка на апаратурата със съответното сертифициране,

— обучение на необходимия специализиран персонал за работа със системите,

— гаранционна поддръжка.